SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy nowożytny B2Plus - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny B2Plus
Kod przedmiotu 9.1-WH-PD-JON-Ć-S14_pNadGen0JM28
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia.
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Adam Jarosz
 • dr Anna Ratke-Majewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Rozwijanie umiejętności językowych w zakresie języka angielskiego w mowie i w piśmie, a także czytania i rozumienia tekstów obcojęzycznych. Wyłożone zostaną również wybrane zagadnienia z gramatyki języka angielskiego. Podczas kursu prezentowane będzie również słownictwo politologiczne, ekonomiczne i o tematyce społecznej, tak by zaznajomić studentów z podstawowymi pojęciami. Umożliwi im to korzystanie z anglojęzycznej literatury naukowej.

 

Wymagania wstępne

Podstawowa znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. (B1+)

 

Zakres tematyczny

 1. Przedstawianie się i opowiadanie o sobie, swojej pracy
 2. Opisywanie zainteresowań, sposobów spędzaniu wolnego czasu
 3. Opisywanie osób (strojów, wyglądu, charakteru)
 4. Opisywanie przedmiotów, obrazów i zdjęć
 5. Reagowanie w różnych sytuacjach życiowych (zamawianie hotelu, posiłku w restauracji, robienie zakupów, prace domowe)  
 6. Opisywanie miejsc, wrażeń i odczuć
 7. Opisywanie historii życiowych i zdarzeń z przeszłości
 8. Opisywanie relacji rodzinnych
 9. Opisywanie relacji międzyludzkich
 10. Opisywanie wydarzeń historycznych
 11. Opisywanie wydarzeń i procesów politycznych
 12. Gramatyka – czasy present simple, present continuous, sekwencje czasowe
 13. Gramatyka – czasy past simple, past continuous, zdania złożone
 14. Gramatyka – czas present perfect, porównania, stopniowanie przymiotnika, wyrażanie ilości
 15. Gramatyka – czas future simple i wyrażanie przyszłości

Metody kształcenia

Dyskusja w języku angielskim podczas zajęć, dialogi, konwersacje, odpowiadanie na pytania prowadzącego. Pisanie wypracowań i praca z tekstami w języku angielskim. Ćwiczenia ze słuchu oraz wykonywanie zadań gramatycznych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Student powinien:

 1. zdać kolokwium końcowe;
 2. wziąć udział w debatach (zarówno z pozycji osoby potwierdzającej swoją wypowiedzią wskazaną tezę, jak i występującej przeciwko tezie);
 3. uczestniczyć aktywnie w zajęciach.

Literatura podstawowa

Murphy Raymond, English Grammar in Use (4th Edition), Cambridge University Press 2012

https://www.gettinenglish.com/

Podręcznik z serii English File, Wydawnictwo: Oxford University Press.

Ćwiczenia z serii English File, Wydawnictwo: Oxford University Press.

Literatura uzupełniająca

Artykuły z prasy brytyjskiej i amerykańskiej.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 12-01-2018 09:25)