SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Translatorium politologiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Translatorium politologiczne
Kod przedmiotu 14.1-WH-PolitD-TRM-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia.
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Adam Jarosz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta zna na poziomie rozszerzonym z terminologią z zakresu politologii w wybranym języku obcym oraz pomoc w tłumaczeniu tekstów naukowych potrzebnych do przygotowania pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

Znajomość wybranego języka obcego (lektorat na studiach I stopnia)

Zakres tematyczny

Tłumaczenie tekstów z wybranego języka obcego na język polski.

Metody kształcenia

Praca z tekstem źródłowym, naukowym oraz popularno-naukowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Bieżąca ewaluacja postępów studenta w czasie zajęć (50% oceny) oraz napisanie jednego sprawdzianu polegającego na przetłumaczeniu wybranego tekstu (50% oceny).

Literatura podstawowa

Zasoby literatury anglosaskiej oraz prasa anglojęzyczna i portale internetowe.

Literatura uzupełniająca

jw.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-05-2017 14:15)