SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie kryzysowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie kryzysowe
Kod przedmiotu 14.1-WH-PD-ZK4-Ć-S14_pNadGen4LUI4
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia.
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie trendów związanych ze współczesnym rozumieniem pojęcia kryzysu, a także metod postępowania w przypadku jego zaistnienia. Ponadto celem nauczania tego przedmiotu jest usystematyzowanie wiedzy związanej z istotą zarządzania kryzysowego zarówno w warunkach pokojowego wystąpienia sytuacji kryzysowych, jak również w przypadku wystąpienia kryzysu związanego z konfliktem zbrojnym. Student otrzyma wiedzę na temat schematu organizacyjnego oraz rzeczywistego funkcjonowania polskiego rozwiązania dla systemu zarządzania kryzysowego. Uzupełnieniem przedmiotu jest przedstawienie zróżnicowania zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego lub samej ludności. 

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Sytuacja kryzysowa a sytuacja krytyczna

2. Działalność organów administracji publicznej w zakresie zarządzanie kryzysem.

3. Kierowanie bezpieczeństwem narodowym.

4. Zapobieganie sytuacjom kryzysowym.

5. Przygotowaniu do przejmowania nad sytuacjami kryzysowymi.

6. Kontrola sytuacji kryzysowych - strategia zaplanowanych działań i reagowania.

7. Usuwanie skutków sytuacji kryzysowych i odtwarzanie zasobów oraz infrastruktury krytycznej.

 

Metody kształcenia

Zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń, słuchacze będą pracowali w grupach na rzecz wypracowania rozwiązań dla konkretnych sytuacji kryzysowych. Przeprowadzone zostaną również gry symulacyjne, podczas których uczestnicy będą starali się działać w warunkach wystąpienia zdarzeń kryzysowych.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia - zaliczenie w formie pracy kontrolnej polegającej na rozwiązaniu w grupie „case study” związanego z wystąpieniem sytuacji zagrażającej utrzymaniu bezpieczeństwa publicznego (70% wartości oceny) oraz aktywność na zajęciach (30%).

Literatura podstawowa

 1. Korzeniowski L. F., Podstawy nauk o bezpieczeństwie, Warszawa 2012.
 2. Gołębiewski J. Zarządzanie kryzysowe w świetle wymogów bezpieczeństwa, Kraków 2011.
 3. Krynojewski F.R., Sienkiewicz-Małyjurek K., Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Warszawa 2010.
 4. Lisiecki M., Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym, Warszawa 2010.
 5. Heywood A., Politologia, Warszawa 2009.
 6. Włodarczyk M., Marjański A., Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe – aktualne wyzwania. Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym, Łódź 2009.
 7. Ziarko J., Walas-Trębacz J., Podstawy zarządzania kryzysowego, Cz. 1. Zarządzanie kryzysowe w administracji publicznej, Kraków 2009.
 8. Kosowski B., Programowanie działań na wypadek zaistnienia sytuacji kryzysowych. Poradnik praktyczny, Kraków 2006.
 9. Prokop K., Stany nadzwyczajne w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Białystok 2005.
 10. Konieczny J., Zarządzania w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach, Poznań-Warszawa 2001.
 11. Tyrała P., Zarządzanie bezpieczeństwem. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków 2000.

 

Literatura uzupełniająca

1.      Nowak E., Nowak M., Zarys teorii bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2011.

2.      Bielecki L., Ruczkowski P., Prawo administracyjne. Część ogólna, Warszawa 2011.

3.      Cieślak Z., Lipowicz I., Prawo administracyjne,  Lexis Nexis 2011.

4.      Hausner J., Administracja Publiczna, Warszawa 2009.

5.      Rydlewski G. , Systemy administracji publicznej w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Warszawa 2007.

6.      Jakubczak R., Flis J. Bezpieczeństwo narodowe Polski w XXI wieku. Wyzwania i strategie, Warszawa 2006.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 07-01-2018 09:58)