SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot humanistyczny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot humanistyczny
Kod przedmiotu 08.0-WH-PW-PH3-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Politologia.
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Dariusz Fabisz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z pojęciem biografii i jej rodzajami, a także z najnowszymi tendencjami w biografistyce.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1) Biografia w ujęciu monograficznym. 2) Badania zagraniczne nad biografistyką. 3) Biografika w polskim literaturoznawstwie. 4) Teoretyczne modele biografiki naukowej. 5) Biografia gatunek na pograniczach. 6) Interdyscyplinarność badań biograficznych. 7) Biografia naukowa. 8) Wymiary dzieła biograficznego. 9) Dane źródłowe w biografii. 10) Metody biograficzne w naukach społecznych. 11) Modele narracji biograficznej. 12) Krytyka oceny biografii naukowej.

Metody kształcenia

Praca z tekstem źródłowym. Dyskusja z elementami wykładu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu uzyskanie minimum 7 pkt. (max 15 pkt) za aktywność na zajęciach polegającą na udziale w różnych rodzajach dyskusji i debatach oraz przygotowanie pozytywnie ocenionej pracy pisemnej na zadany temat. Uzyskane punkty są potwierdzeniem aktywności studenta. W przypadku negatywnej oceny pracy studenta, nie przyznaje się punktów. W przypadku braku aktywności, student zobowiązany jest uzyskać te punkty w ramach konsultacji. 50% oceny końcowej stanowi praca pisemna (max 35 pkt.). Student ponadto zobowiązany jest do przeczytania dwóch lektur i zaliczenia ich na konsultacjach (max 20 pkt).

Ocena końcowa:

35-46,5 pkt. – dostateczny

47-49,5 pkt.  – dostateczny plus

50-59,5 pkt. – dobry

60-62,5 pkt. – dobry plus

63-70 pkt. – bardzo dobry

Literatura podstawowa

 1. Biografia, historiografia dawniej i dziś. Biografia nowoczesna, nowoczesność biografii, red. R. Kasperski, E. Wolicka, Lublin 2005.
 2. Domańska E.,Topolski J., Wrzosek W., Między modernizmem a postmodernizmem. Historiografia wobec zmian w filozofii historii, Poznań 1994.
 3. Dymkowski M., Wprowadzenie do psychologii historycznej, Gdańska 2003.
 4. Hajduk E., Wzory przebiegu życia, Zielona Góra 1996.
 5. Lalak D., Życie jako biografia. Podejście biograficzne w perspektywie pedagogicznej, Warszawa 2010.
 6. Madejski J., Deformacje biografii, Szczecin 2004.
 7. McKinley Runyan W., Historie życia a psychobiografia: badania teorii i metody, Warszawa 1992.
 8. O biografii i metodzie biograficznej, red. T. Rzepa, J. Leoński, Poznań 1993.
 9. Stan i perspektywy rozwoju biografistyki polskiej, red. L. Kuberski, Opole 1998.
 10. Ziemba K., Wyobraźnia a biografia, Gdańsk 2006.

Literatura uzupełniająca

 1. Ankersmit F., Narracja, reprezentacja, doświadczenie. Studia z teorii historiografii, red. E. Domańska, Kraków 2004.
 2. Biografia – geografia – kultura literacka, red. J. Ziomek i J. Sławiński, Wrocław 1975.
 3. Biografia a tożsamość, red. I. Szlachcicowa, Wrocław 2003.
 4. Clifford J. L., Od kamyków do mozaiki. Zagadnienia biografii literackiej, Warszawa 1978.
 5. Drogi edukacyjne i ich biograficzny wymiar, red. E. Dubas, O. Czerniawska, Warszawa 2002.
 6. Dynamika emocji: teoria i praktyka, red. D. Doliński, W. Błaszczak, Warszawa 2011.
 7. Gardner H., Niepospolite umysły, Warszawa 1998.
 8. Gerrig R. J., Zimbardo P. G., Psychologia i życie, Warszawa 2006.
 9. Jasińska M., Typologia zbeletryzowanej biografii, „Roczniki Humanistyczne” 1967, t. 15, z. 1.
 10. Jasińska M., Zagadnienia biografii literackiej. Geneza i podstawowe gatunki dwudziestowiecznej beletrystyki biograficznej, Warszawa 1970.
 11. Metoda biograficzna w socjologii, red. J. Włodarek, M. Ziółkowski, Warszawa-Poznań 1990.
 12. Popek S., Człowiek jako jednostka twórcza, Lublin 2001.
 13. Rzepa T., Czy warto badać czyjeś drogi życiowe i jak je badać i jak je badać nie dobiegając kresu własnej?, „Przegląd Psychologiczny” 2002, t. 45, nr 1.
 14. Srogosz T., Między biologiczną egzystencją człowieka w dziejach a historią nauki, Częstochowa 2003.
 15. Tokarz A., Konteksty motywacyjne aktywności twórczej. Przyczynek do badań biograficznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Psychologiczne” 1991, z. 7.
 16. Topolski J., Wprowadzenie do historii, Poznań 2001.
 17. Uczenie się z (własnej) biografii, red. E. Dubas, W. Świtalski, Łódź 2011.
 18. Uczenie się z biografii innych, red. E. Dubas, W. Świtalski, Łódź 2011.
 19. Wake W., Kornhaber M., Gardner H., Inteligencja. Wielorakie perspektywy, Warszawa 2001.
 20. Zawadzki R., Psychobiografie literackie, Warszawa 2000.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 15-09-2017 13:22)