SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologia społeczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologia społeczna
Kod przedmiotu 14.0-WP-PolitD-PSCHM-PSp-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Dorota Niewiedział
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z zasadami spostrzegania społecznego, mechanizmami wpływu społecznego i komunikacji społecznej.

Wymagania wstępne

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu psychologii i socjologii.

Zakres tematyczny

Teoria spostrzegania społecznego. Teorie atrybucji i myślenia grupowego. Teoria postaw i zmiany postaw. Zasady komunikacji perswazyjnej. Pojęcia wpływu społecznego i pochodne. Przejawy wpływu społecznego: naśladownictwo, konformizm, posłuszeństwo. Mechanizmy wpływu: zaangażowanie, słuszność, lubienie, wzajemność, niedostępność. Rekapitulacja w kategoriach teorii R. Cialdiniego. Techniki wpływu społecznego – sekwencyjne, autoprezentacyjne, egotystyczne. Konsekwencje wpływu dla funkcjonowania społecznego.

Metody kształcenia

Wykład, prezentacje multimedialne.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

  1. Egzamin – test, student musi osiągnąć minimalnie 60% punktów z testu wiedzy, aby zaliczyć przedmiot
  2.  Przygotowania prezentacji multimedialnej, której tematem jest wskazany przez prowadzącego medialny komunikat o charakterze perswazyjnym.

Literatura podstawowa

  1. E. Aronson, T, D. Wilson, R M. Akert. Psychologia społeczna. Serce i umysł, Warszawa 2002.
  2. M. Lewicka (red), Psychologia spostrzegania społecznego, Warszawa 1985.
  3. D. Doliński, Techniki wpływu społecznego, Warszawa 2006.
  4. Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 2000.
  5. R. B. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi, Gdańsk 2001.

Literatura uzupełniająca

  1. S. Baran, D. Davis, Teorie komunikowania masowego, Kraków 2007.
  2. C. Baylon, X. Mignot, Komunikacja, Kraków 2008.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Piotr Kładoczny (ostatnia modyfikacja: 07-04-2017 14:46)