SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rodzaje dziennikarstwa I (dziennikarstwo społeczne i obywatelskie) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rodzaje dziennikarstwa I (dziennikarstwo społeczne i obywatelskie)
Kod przedmiotu 15.1-WH-DiksD-RDSiO-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wiedza: zapoznanie studenta ze specyfiką dziennikarstwa obywatelskiego oraz statusem i profilem dziennikarza społecznego, z problemami tego nowego rodzaju dziennikarstwa i krytyką  ze strony przedstawicieli mediów tradycyjnych oraz perspektywami rozwoju.

Umiejętności: kształcenie i rozwijanie półamatorskich technik wypracowanych przez dziennikarzy społecznych w celu zdobywania, opracowywania, tworzenia, prezentowania, zamieszczania i obudowywania multimediami materiałów przeznaczonych dla lokalnej społeczności.

Kompetencja: uwrażliwienie studenta na potrzeby współczesnego uczestnika kultury partycypacji, uświadomienie wagi (sieciowego) dziennikarstwa obywatelskiego, zwłaszcza w lokalnych społecznościach.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Dziennikarstwo obywatelskie jako fenomen społeczeństwa informacyjnego i kultury partycypacji. Specyfika warsztatu dziennikarza obywatelskiego – źródła informacji, sposoby i formy publikacji. Gatunki dziennikarstwa obywatelskiego. Media społecznościowe jako środowisko rozwoju inicjatyw obywatelskich. Dziennikarstwo obywatelskie w internecie i w tradycyjnych mediach. Studium przypadku: sieć serwisów MM Moje Miasto – lokalnych portali internetowych tworzonych przez koncern Media Regionalne.

Metody kształcenia

Metody warsztatowe obejmują zróżnicowane ćwiczenia, kształtujące specyficzne kompetencje dziennikarskie (poznawcze, językowo-stylistyczne, argumentacyjne, konwersacyjne, techniczne). Uczestnicząc w nich aktywnie na kolejnych etapach, student tworzy swoje portfolio, w którym gromadzi materiały z zakresu określonego rodzaju dziennikarstwa. Zakłada się, że część z tych materiałów zostanie opublikowana. Portfolio zaś ma służyć jako prezentacja dorobku dla przyszłego pracodawcy.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obserwacja podczas zajęć / ocena aktywności, ocena ćwiczeń praktycznych, ocena materiałów i staranności wykonania portfolio.

Literatura podstawowa

 1. Biblia dziennikarstwa, red. A. Nizioł, A. Skworz, Warszawa 2010.
 2. Dziennikarstwo i świat mediów (nowa edycja), red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2014.
 3. Chyliński M., Russ-Mohl S., Dziennikarstwo, Warszawa 2008.
 4. Doliwa U.,  Elektroniczne media społeczne w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju „Studia Medioznawcze”, nr 4/2010, s. 65–78.
 5. Doliwa U.,  Dziennikarstwo obywatelskie, czyli jakie?, „Nowe Media” nr 3/2012, s. 81-99.
 6. Magdoń A., Reporter i jego warsztat, Kraków 2000.

 

Literatura uzupełniająca

 1. Bugajski M., Język w komunikowaniu, Warszawa 2007
 2. Keen A., Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, Warszawa 2007.
 3. Manovich L., Język nowych mediów, Warszawa 2006.
 4. Olszański L., Media i dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2012.
 5. Steciąg M., Informacja, wywiad, felieton, Zielona Góra 2006.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 15-02-2018 13:14)