SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kampanie PR - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kampanie PR
Kod przedmiotu 15.3-WH-DiksD-KaPR-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Daria Podedworna
 • dr hab. Łukasz Młyńczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedmiot ma charakter praktyczny i polega na przygotowaniu wybranej kampanii PR według strategii przygotowywanych na zajęciach.

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych zagadnień z dziedziny PR.

Zakres tematyczny

Teoretyczne podstawy kampanii PR. Strategie, narzędzia i plany działań PR. Komunikacja wewnątrz organizacji. Relacje z mediami tradycyjnymi. PR w Internecie i sieciach społecznościowych. Budowanie koncepcji kampanii PR. Wystąpienia publiczne. Wydarzenia specjalne – eventy. PR i/czy marketing? Zarządzanie sytuacją kryzysową. Kontrola i ocena działań PR. Prezentacje projektów.

Metody kształcenia

Praca w grupach nad przygotowaniem projektu, burza mózgów, praca z tekstem, prezentacja projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 1. Przygotowanie i prezentacja grupowego i/lub indywidualnego projektu.
 2. Aktywność na zajęciach.
 3. Zaangażowanie w tworzony projekt.

Literatura podstawowa

 1. A. Davis, Wszystko co powinieneś wiedzieć o PR. Odpowiedź na 500 najważniejszych pytań, Poznań 2008.
 2. A. Gregory (red.), Skuteczne techniki PR, Gdańsk 2005.
 3. R. Laermer, M. Prichinello, Public Relations, Gdańsk 2004.
 4. T. Smektała, Komunikacja wizerunkowa. E-public relations, Wrocław 2015.
 5. K. Stasiuk-Krajewska, Z. Chmielewski, D. Tworzydło (red.), Public relations. Nowe trendy, Rzeszów 2013.
 6. W. Jabłoński (red.), Marketing polityczny a public relations – różnice , podobieństwa, kontrowersje, Warszawa 2014.
 7. M. Kaczmarek-Śliwińska, W. Machura (red.), Sztuka skutecznej komunikacji w praktyce, Poznań 2010.

Literatura uzupełniająca

 1. A. Kasińska-Metryka, P. Olszewski (red.), Forma czy treść? Rzecz o wizerunku w życiu społecznym i politycznym, Toruń 2012.
 2. B. Ociepka, Public relations w teorii i praktyce, Wrocław 2003.
 3. K. Stasiuk-Krajewska, D. Tworzydło, Z. Chmielewski (red.), Public relations - nie tylko Facebook, Rzeszów 2013.

Uwagi

Zajęcia opierają się na przygotowaniu przez kilkuosobowe grupy projektu – kampanii PR wybranej organizacji. Praca nad projektem powinna przebiegać etapowo z uwzględnieniem kolejnych zagadnień prezentowanych na zajęciach, aby finalnie powstała kompletna kampania zawierająca, zdaniem studentów, niezbędne elementy.


Zmodyfikowane przez dr hab. Piotr Kładoczny (ostatnia modyfikacja: 05-04-2017 14:32)