SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Stosunki międzynarodowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Stosunki międzynarodowe
Kod przedmiotu 14.1-WH-DiksD-StMi-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Piotr Pochyły
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze współczesnymi stosunkami międzynarodowymi, ukazanie ich dynamiki oraz wpływu na zmiany społeczne, polityczne i gospodarcze zachodzące na świecie. Na tle przemian globalnych ukazanie roli i znaczenia Polski w kształtujących się stosunkach międzynarodowych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Stosunki międzynarodowe – podstawy teoretyczne. Główne podmioty stosunków międzynarodowych; ONZ i organizacje międzynarodowe; Ład światowy i bezpieczeństwo międzynarodowe; Międzynarodowe stosunki gospodarcze; Międzynarodowe stosunki religijne i kulturalne; Miejsce Polski w stosunkach międzynarodowych. Problemy globalne współczesnego świata. Rola religii w stosunkach międzynarodowych. Problemy Bliskiego Wschodu. Kwestia niemiecka w stosunkach międzynarodowych. Konflikty międzynarodowe. Prawa człowieka w stosunkach międzynarodowych. Bezpieczeństwo międzynarodowe. Zagadnienie zbrojeń i rozbrojenia. UE jako podmiot stosunków międzynarodowych. Gospodarka światowa i kwestia globalizacji. Azja w stosunkach międzynarodowych. Problemy bezpieczeństwa i pokoju w Afryce. Ameryka Łacińska – węzłowe problemy.

Metody kształcenia

Wykład; praca z tekstem, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

 1. Kuźniar R., Pozimnowojenne dwudziestolecie 1989-2010. Stosunki międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa 2011.
 2.  Symonides J., Arktyka – region współpracy czy konfliktów, „Stosunki Międzynarodowe”, nr 3-4 2011.
 3.  Zięba R., Główne kierunki polityki zagranicznej Polski po zimnej wojnie, Warszawa 2010.
 4. Keller-Krawczyk L., Amerykański kryzys finansowy z początku XXI wieku: geneza i konsekwencje, „Stosunki Międzynarodowe”, nr 3-4 2010.
 5.  Szczudlik-Tatar J., Państwo Środka – soft power w polityce zagranicznej Chin, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 2, 2010.
 6.  Halliday F., Bliski Wschód w stosunkach międzynarodowych, Kraków 2009.
 7.  Kugiel P., Na drodze ku potędze: polityka zagraniczna Indii, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2009, nr 6.
 8. Smolaga M., Chińska Republika Ludowa jako oficjalny beneficjent pomocy rozwojowej, „Stosunki Międzynarodowe”, nr 3-4 2009.
 9. Globalizacja polityki światowej. Wprowadzenie do stosunków międzynarodowych, red. J. Baylis, S. Smith, Kraków 2008.
 10. Dokąd zmierza świat? A. D. Rotfeld (red.), Warszawa 2008.
 11. Międzynarodowe stosunki polityczne, red. Marek Pietraś, Lublin 2007.
 12. Stępień-Kuczyńska A., Rosja: ku Europie. Z problematyki stosunków rosyjsko-unijnych, Toruń 2007.
 13. Gaddis Lewis J., Strategie powstrzymywania. Analiza polityki bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych w okresie zimnej wojny, Warszawa 2007.
 14. Mingst K., Podstawy stosunków międzynarodowych, Warszawa 2006.
 15. Fukuyama F., Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Poznań 2005.

Literatura uzupełniająca

 1. Kapuściński: „Nie ogarniam świata”, Witold Bereś, Krzysztof Brunetko, Warszawa 2007.
 2. Rotfeld A. D., Polska w niepewnym świecie, Warszawa 2006.
 3. Sorman G., Rok koguta. O Chinach, rewolucji i demokracji, Warszawa 2006.
 4. Kenney P., Rewolucyjny karnawał. Europa Środkowa 1989, Wrocław 2005.
 5. Rifkin J., Europejskie marzenie, Warszawa 2005.
 6. Ritzer G., Makdonaldyzacja społeczeństwa, Warszawa 2005.
 7. Ostrowski M., Co nas obchodzi świat, ściągawka na czas chaosu, Warszawa 2005.
 8. Saint-Etienne C., Potęga albo śmierć. Europa wobec imperium amerykańskiego, Warszawa 2004.
 9. Stańczyk J., Kres zimnej wojny. Bezpieczeństwo europejskie w procesie zmiany międzynarodowego układu sił. (Na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XX w.), Toruń 2004.
 10. Jean C., Geopolityka, Wrocław 2003

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Piotr Kładoczny (ostatnia modyfikacja: 07-04-2017 12:03)