SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny
Kod przedmiotu 09.3-WH-DiksD-TRWP-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Monika Kaczor, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zajęcia mają na celu ukazanie najważniejszych procesów i zjawisk, jakie można obserwować we współczesnym języku. Ćwiczenia skłaniają studentów do rozważań nad stanem polszczyzny przełomu wieków oraz najnowszymi przeobrażeniami. Pozwalają dostrzec czynniki społeczne, polityczne i kulturowe oddziałujące na język. 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

 1. Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku – charakterystyczne tendencje, zjawiska i procesy.
 2. Przemiany polszczyzny na tle przemian kultury współczesnej.
 3. Mediatyzacja języka.
 4. Zmiany w zasobie leksykalnym najnowszej polszczyzny. Nowe słownictwo.
 5. Ślady przemian po roku 1989 w języku ogólnym.
 6. Internacjonalizacja polszczyzny.
 7. Ekspansja potoczności w polszczyźnie przełomu XX i XXI wieku.
 8. Brutalizacja języka. Agresja w języku.
 9. Zmiany w modelu grzeczności językowej. Etykieta językowa a współczesne formy zachowań.
 10. Najnowsze przemiany nazewnicze.     
 11. Najważniejsze tendencje we współczesnym języku: Ekspansja i zanikanie określonych typów słowotwórczych.
 12. Najważniejsze tendencje we współczesnym języku: zmiany fleksyjne.
 13. Najważniejsze tendencje we współczesnym języku: nowe tendencje w składni.
 14. Najważniejsze tendencje we współczesnym języku: zmiany fonetyczne.

Metody kształcenia

Bieżące przygotowanie do zajęć.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 1. Praca pisemna na temat współczesnych zjawisk językowych.
 2. Przygotowanie przez studenta co najmniej jednego referatu.

Literatura podstawowa

 1. Bogactwo współczesnej polszczyzny, red. P. Żmigrodzki, S. Przęczek-Kisielak, Kraków 2014.
 2. Bugajski M., Język polski na przełomie stuleci – uwagi o niektórych przyczynach obecnego stanu, „Poradnik Językowy”, 2001, nr 7, s. 1-6.
 3. Bugajski M., Komunikowanie i komunikowanie się w mediach, w: Współczesne odmiany języka narodowego, red. K. Michalewski, Łódź 2004, s. 85-92.
 4. Gajda S., Media – stylowy tygiel współczesnej polszczyzny, w: Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2000, s. 19-27.
 5. Grybosiowa A., Destrukcja tradycyjnego polskiego modelu grzeczności. Nowe formuły globalne, w: Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, red. K. Ożóg, E. Oronowicz-Kida, Rzeszów 2006, s. 31-37.  
 6. Grybosiowa A., O dystansie, szacunku i tolerancji w mediach, w: Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2000, s. 60-66. 
 7. Kita M., Sprzedawanie prywatności w mediach, w: Przemiany języka na tle przemian współczesnej kultury, red. K. Ożóg, E. Oronowicz-Kida, Rzeszów 2006, s. 47-59.
 8. Marcjanik M., Proces przewartościowania polskiej grzeczności językowej, w: Język trzeciego tysiąclecia II, tom I: Nowe oblicza komunikacji we współczesnej polszczyźnie, red. G. Szpila, Kraków 2002, s. 391-396.
 9. Marcjanik M., Zmiany w etykiecie językowej ostatnich lat XX wieku, w: Zmiany w publicznych zwyczajach językowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2001, s. 79-84.
 10. Ożóg K., Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2007.
 11. Satkiewicz H., Językowe przejawy agresji w mediach, w: Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk i K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2000, s. 28 – 33.

Literatura uzupełniająca

 1. Grybosiowa A., Język wtopiony w rzeczywistość, Katowice 2003.
 2. Majkowska G., O języku mediów, w: Dziennikarstwo i świat mediów, red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2000, s. 231-243.
 3. Michalewski K., Eklektyzm tekstów medialnych, w: Współczesne odmiany języka narodowego, pod red. tegoż, Łódź 2004, s. 92-98.
 4. Miodek J., Gramatyczne i stylistyczne znaki czasu w mediach, w: Język w mediach masowych, red. J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2000, s. 79- 82. 
 5. Polszczyzna 2000. Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci, red. W. Pisarek, Kraków 1999.
 6. Polszczyzna publiczna początku XXI wieku, red. Ewa Wolańska, Warszawa 2007.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Piotr Kładoczny (ostatnia modyfikacja: 07-04-2017 14:00)