SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rodzaje dziennikarstwa IV (dziennikarstwo ekonomiczno-prawne) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rodzaje dziennikarstwa IV (dziennikarstwo ekonomiczno-prawne)
Kod przedmiotu 15.1-WH-DiksD-RDEkP-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wiedza: zapoznanie studenta ze specyfiką dziennikarstwa ekonomicznego oraz statusem i profilem dziennikarza gospodarczego, z problemami tego wyspecjalizowanego rodzaju oraz perspektywami jego rozwoju.

Umiejętności: kształcenie i rozwijanie metod wypracowanych przez dziennikarzy ekonomicznych, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł inspiracji i informacji oraz merytorycznego przygotowania do uprawiania tego rodzaju dziennikarstwa.

Kompetencja: uświadomienie znaczenia rzetelnego dziennikarstwa gospodarczego dla codziennych zachowań konsumenckich odbiorców, uwrażliwienie studenta na pułapki PR i kryptoreklamy w pracy dziennikarzy ekonomicznych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Dziennikarstwo ekonomiczne jako dziennikarstwo pierwszej potrzeby w zglobalizowanym świecie zdominowanym przez rynek. Specyfika warsztatu dziennikarza ekonomicznego – źródła informacji, sposoby i formy publikacji. Gatunki dziennikarstwa ekonomicznego. Zadania edukacyjne dziennikarza gospodarczego: odbiorca jako świadomy konsument. Dziennikarstwo ekonomiczne w internecie i w tradycyjnych mediach. Studium przypadku: raport jako jedna z podstawowych form przekazu w dziennikarstwie ekonomicznym.

Metody kształcenia

Metody warsztatowe obejmują zróżnicowane ćwiczenia, kształtujące specyficzne kompetencje dziennikarskie (poznawcze, językowo-stylistyczne, argumentacyjne, konwersacyjne, techniczne). Uczestnicząc w nich aktywnie na kolejnych etapach, student tworzy swoje portfolio, w którym gromadzi materiały z zakresu określonego rodzaju dziennikarstwa. Zakłada się, że część z tych materiałów zostanie opublikowana. Portfolio zaś ma służyć jako prezentacja dorobku dla przyszłego pracodawcy.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obserwacja podczas zajęć / ocena aktywności, ocena ćwiczeń praktycznych, ocena materiałów i staranności wykonania portfolio.

Literatura podstawowa

 1. Biblia dziennikarstwa, red. A. Nizioł, A. Skworz, Warszawa 2010.
 2. Dziennikarstwo i świat mediów (nowa edycja), red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2014.
 3. Chyliński M., Russ-Mohl S., Dziennikarstwo, Warszawa 2008.
 4. Milewski R., Kwiatkowski E., Podstawy ekonomii, Warszawa 2001.
 5. Sowell T., Ekonomia dla każdego, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

 1. Bugajski M., Język w komunikowaniu, Warszawa 2007
 2. Hennesy B., Dziennikarstwo publicystyczne, Kraków 2009.
 3. Manovich L., Język nowych mediów, Warszawa 2006.
 4. Olszański L., Media i dziennikarstwo internetowe, Warszawa 2012.
 5. Steciąg M., Informacja, wywiad, felieton, Zielona Góra 2006.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Piotr Kładoczny (ostatnia modyfikacja: 07-04-2017 14:51)