SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PdW I: Wiedza o współczesnej polszczyźnie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PdW I: Wiedza o współczesnej polszczyźnie
Kod przedmiotu 09.3-WH-DiksD-WO-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wiedza: nabycie wiedzy o funkcjonowaniu systemu języka, o jego podsystemach: ogólnie - fonologicznym, szczegółowo - morfologicznym i syntaktycznym; nabycie wiedzy o tendencjach rozwojowych we współczesnej  polszczyźnie. 

Umiejętności:  nabycie umiejętności analizy i oceny zjawisk językowych na poszczególnych poziomach struktury języka. 

Kompetencje: ukształtowanie świadomości językowej i potrzeby posiadania wysokiej kompetencji językowej, ze szczególnym uwrażliwieniem przyszłych dziennikarzy na „czystość” języka wypowiedzi medialnych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Zagadnienia ogólne: główne cechy języka ogólnopolskiego XX i XXI wieku.

Wybrane zasady ortograficzne i interpunkcyjne we współczesnej polszczyźnie.

Zasady poprawnej wymowy wyrazów i połączeń wyrazowych.

Mechanizmy fleksyjne i słowotwórcze we współczesnej polszczyźnie: nazwy własne, tworzenie przymiotników od nazw własnych,  kategoria nazw mieszkańców,  nazwy miejscowe i geograficzne, odmiana nazwisk; nowe słownictwo polskie: nazwy abstrakcyjne, nazwy przedmiotów, osób i miejsc, przymiotnikowe nazwy cech, proporcje ilościowe.

Wybrane zagadnienia ze składni: stosunki syntaktyczne w wypowiedzeniu, akomodacja syntaktyczna; obudowa wypowiedzenia,   hipotaksa, parataksa, wskaźniki zespolenia w wypowiedzeniu złożonym; składnia liczebników polskich; łączliwość syntaktyczna i funkcje znaczeniowe przyimków; funkcja spójników, szyk wyrazów w zdaniu; zasady użycia i budowy równoważników zdań; skrótowce we współczesnej polszczyźnie.

Metody kształcenia

Opis wyjaśniający, opis klasyfikujący, prezentacja, rozmowa nauczająca, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena aktywności studentów, ocena ćwiczeń praktycznych, prezentacja, pozytywna ocena z kolokwium.

Literatura podstawowa

 1. Encyklopedia kultury języka polskiego XX wieku, t. 2, Współczesny język polski, red. J. Bartmiński, Wrocław 1993.
 2.  Karpowicz K., Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.
 3. Lubaś W., Urbańczyk S., Podręczny słownik poprawnej wymowy polskiej, Kraków – Katowice 1993.
 4. Nagórko A., Zarys gramatyki polskiej, Warszawa 2002.
 5. Ożóg K., Polszczyzna przełomu XX i XXI wieku. Wybrane zagadnienia, Rzeszów 2001.
 6. Polszczyzna na co dzień, pod red. M. Bańki, Warszawa 2006.
 7. Strutyński J., Gramatyka polska. Wprowadzenie. Fonetyka. Fonologia. Morfologia, Kraków 1996.

Literatura uzupełniająca

 1. Grzegorczykowa R., Wykłady z polskiej składni, Warszawa 1999.
 2. Nagórko A., Podręczna gramatyka języka polskiego, Warszawa 2010.
 3. Smółkowa A., Nowe słownictwo polskie. Badania rzeczowników, Wrocław 1976.
 4. Smółkowa T., Tekiel D., Nowe słownictwo polskie. Przymiotniki i przysłówki, Wrocław 1977.

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów II stopnia (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 03-06-2017 10:31)