SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PdW II: Etyka wypowiedzi dziennikarskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PdW II: Etyka wypowiedzi dziennikarskiej
Kod przedmiotu 15.1-WH-DiksD-ET-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Monika Kaczor, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia etycznej wypowiedzi dziennikarskiej i podstaw etyki dziennikarskiej. Wybrane zagadnienia etyki słowa stanowiące ramy działań dziennikarskich. Znajomość współczesnego dyskursu etycznego w kontekście mediów. Umiejętności etycznego wartościowania działań medialnych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Kodeks Etyki Dziennikarskiej. Karta Etyczna Mediów. Medialny dyskurs etyczny. Etyczne modele komunikacji. Nieetyczne zabiegi językowe. Strategie walki za pomocą słowa. Etykieta językowa a normy etyczne. Krzywda słowna a granice wolności języka.

Metody kształcenia

Prezentacja wybranych sytuacji etycznych dylematów dziennikarstwa. Dyskusje problemowe w kontekście pytań i problemów studentów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 1. Aktywności na zajęciach.
 2. Przygotowanie indywidualnego pisemnego projektu na temat dylematów etycznych w pracy dziennikarskiej i próba ich rozwiązania.

Literatura podstawowa

 1. Cegieła A., Słowa i ludzie, Warszawa 2014.
 2. Cegieła A., Kuciński P., Polkowska L., Stępień M., Studia z etyki słowa, Warszawa 2014.
 3. Bralczyk J., Majkowska G., Język mediów – perspektywa aksjologiczna, w: J. Bralczyk, K. Mosiołek-Kłosińska (red.), Język mediów masowych, Warszawa 2000.
 4. Bralczyk J., Miosiołek - Kłosińska K. (red.), Zmiany w publicznych zachowaniach językowych, Warszawa 2001.
 5. Bugajski M., Pragmatyka a lingwistyka normatywna, „Poradnik Językowy” 2013, z. 4.
 6. Bugajski M., Kilka uwag o kulturze języka w Polsce, w: Migdał J., Piotrowska-Wojaczyk A. (red.) Cum reverentia, gratia, amicitia... (I). Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, Poznań 2013.
 7. Bugajski M., Etyka, etykieta, kultura języka, w: Etyka i etykieta w komunikacji językowej, Piotrowicz A., Witaszek-Samborska M., Skibski K., Poznań 2012 - (Kultura Komunikacji Językowej nr 2).
 8. Butler J., Walczące słowa. Mowa nienawiści i polityka performatywna, Warszawa 2010.
 9. Cegieła A., Retoryka pogardy w polskim dyskursie publicznym, „Poradnik Językowy” 2012, z. 9.
 10. Ciegieła A., Słowa niebezpieczne i niepożądane w przestrzeni społecznej. Etyka a poprawność polityczna,  „Poradnik Językowy” 2013, z. 10.
 11. Czapliski J., Autorytet i intencje nadawcy – a „etyka efektów komunikacyjnych”, w: J. Puzynina (red.), Etyka międzyludzkiej komunikacji, Warszawa 1993.
 12. Pajdzińska A., Puzynina J., Etyka słowa, w: J. Miodek (red.) O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny. Forum kultury słowa, Wrocław 1995.
 13. Zdunkiewicz-Jedynak D., Językowy kodeks poprawności politycznej a kultura języka, w: Polskie dźwięki, polskie słowa, polska gramatyka (system – teksty – norma – kodyfikacja), Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

 1. B. Golka, B. Michalski, Etyka dziennikarska a kwestie informacji masowej, Warszawa 1989.
 2. M. Drożdż, Logos i ethos mediów. Dyskurs paradygmatyczny filozofii mediów, Tarnów 2005.
 3. M. Drożdż, Etyczne orientacje w mediosferze, Kielce 2006.
 4. Z. Sareło, Media w służbie osoby. Etyka społecznego komunikowania, Toruń 2000.
 5. M. Iłowiecki, Pilnowanie strażników. Etyka dziennikarska w praktyce, Warszawa 2012.
 6. Karta Etyczna Mediów i inne dokumenty deontologii dziennikarskiej.
 7. P. Czarnecki, Etyka mediów, Warszawa 2008.
 8. J. Pleszczyński, Etyka dziennikarska, Warszawa 2007. 
 9. A. W. L.Rivers, C.Mathews, Etyka środków przekazu, Warszawa 1995.
 10. A. Zwoliński, Słowo w relacjach społecznych, Kraków 2003.

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów II stopnia (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 03-06-2017 10:31)