SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PdW III: Konflikty międzynarodowe w nowoczesnych mediach - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PdW III: Konflikty międzynarodowe w nowoczesnych mediach
Kod przedmiotu 15.1-WH-DiksD-km-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Piotr Pochyły
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką funkcjonowania mass mediów w czasie konfliktów zbrojnych, specyfiką wzajemnych relacji wojska i mediów oraz tendencjami w aspekcie manipulacji i propagandy.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Pojęcie konfliktu zbrojnego i wojny. Pojęcie mass mediów. Źródła informacji i sztuka ich weryfikacji. Rola i funkcje propagandy. Manipulacje medialne. Zjawisko dezinformacji. Efekt CNN. Ludobójstwo a mass media. Kwestia kosowska. Wojna sierpniowa. Aneksja Krymu przez Federację Rosyjską w 2014 roku. Cyberwojna. Wojna informacyjna.

Metody kształcenia

Dyskusja pod kierunkiem prowadzącego zajęcia; praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z ćwiczeń: przygotowanie do zajęć i aktywność na zajęciach (60% wartości oceny końcowej) oraz  zdanie kolokwium ustnego (40%), tj. prawidłowa odpowiedź na 2 zadane pytania.

Literatura podstawowa

  1. Dobek-Ostrowska B., Komunikowanie polityczne i publiczne, Warszawa 2012.
  2. Liedel K., Serafin T., Otwarte źródła informacji w działalności wywiadowczej, Warszawa 2011.
  3. Asmus R., Mała wojna, która wstrząsnęła światem. Gruzja, Rosja i przeszłość Zachodu, Warszawa 2010.
  4. Żebrowski Andrzej, Wywiad i kontrwywiad w XXI wieku, Lublin 2010.
  5. Karwat M., O złośliwej dyskredytacji, Warszawa 2006.

Literatura uzupełniająca

  1. Zalewski S., Służby specjalne w państwie demokratycznym, Warszawa 2010.
  2. Barness K.,  Wywieranie wpływu. Podstawowe techniki, Gdańsk 2007.

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów II stopnia (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 03-06-2017 10:34)