SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rodzaje dziennikarstwa V - Dziennikarstwo krytycznoliterackie - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rodzaje dziennikarstwa V - Dziennikarstwo krytycznoliterackie
Kod przedmiotu 15.1-WH-DiksD-DK-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Magdalena Steciąg
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wiedza: zapoznanie studenta ze specyfiką dziennikarstwa krytycznoliterackiego oraz statusem i profilem krytyka literackiego, z problemami tego rodzaju dziennikarstwa i krytyką ze strony przedstawicieli mediów tradycyjnych oraz perspektywami rozwoju. Zaznajomienie z podstawowymi narzędziami warsztatu krytycznego (środki wyrazu, strategie krytyczne, kryteria oceny)

Umiejętności: wykształcenie umiejętności przygotowania wypowiedzi pisemnej o charakterze krytyczno-publicystycznym i przygotowanie do pisania tekstów krytycznoliterackich i publicystycznych, występujących w czasopismach literacko-kulturalnych oraz w różnego typu przekazach medialnych (prasa, radio, telewizja, internet), a także w kinie, teatrze itd. 

Kompetencje: rozwijanie kompetencji tekstotwórczych, umiejętności sprawnego posługiwania się różnymi formami wypowiedzi krytycznej przy świadomym wykorzystywaniu ich składników pod kątem osiągania zamierzonych celów komunikacyjnych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Specyfika warsztatu krytyka literackiego – źródła informacji i opinii, sposoby i formy publikacji. Gatunki dziennikarstwa krytycznoliterackiego: nota krytyczna, recenzja, esej, polemika, pamflet, szkic – wyznaczniki gatunkowe, stylistyka. Narzędzia warsztatu krytycznego (środki wyrazu, strategie krytyczne, kryteria oceny). W zasadniczej części zajęcia zostaną poświęcone na samodzielne pisanie i redagowanie tekstów realizujących różnorodne reguły gatunkowe po uprzednim teoretycznym wprowadzeniu oraz szczegółowej analizie przykładowych wypowiedzi krytyczno-publicystycznych. 

Metody kształcenia

Metody warsztatowe obejmują zróżnicowane ćwiczenia, kształtujące specyficzne kompetencje dziennikarskie (poznawcze, językowo-stylistyczne, argumentacyjne, konwersacyjne, techniczne). Uczestnicząc w nich aktywnie na kolejnych etapach, student tworzy swoje portfolio, w którym gromadzi materiały z zakresu określonego rodzaju dziennikarstwa. Zakłada się, że część z tych materiałów zostanie opublikowana. Portfolio zaś ma służyć jako prezentacja dorobku dla przyszłego pracodawcy.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obserwacja podczas zajęć / ocena aktywności, ocena ćwiczeń praktycznych, ocena materiałów i staranności wykonania portfolio.

Literatura podstawowa

  1. Bańkowska E., Jagodziński J., Kozłowska E., Mikołajczuk A., Wolańska E., Wolański A., Wszeborowska H., Praktyczna stylistyka nie tylko dla polonistów, pod red. E. Bańkowskiej i A. Mikołajczuk, Warszawa 2003.
  2. Cyranowicz M., Jak krytyka nie służy krytykowi – czyli o tym, co traci krytyk jako czytelnik, pisząc recenzję, [w:] Dyskursy krytyczne u progu XXI wieku. Między rynkiem a uniwersytetem, red. D. Kozicka, T. Cieślak-Sokołowski, Kraków 2007.
  3. Kuziak M., Rzepczyński S., Jak dobrze napisać..., Bielsko-Biała 2002.
  4. Wolny-Zmorzyński K., Kaliszewski A., Furman W., Gatunki dziennikarskie. Teoria, praktyka, język, Warszawa 2006.
  5. Wybrane książki oraz teksty polskich krytyków, współczesne czasopisma kulturalno-literackie i prasa - lista zgodnie z decyzjami prowadzącego zajęcia.

Literatura uzupełniająca

  1. Antologia polskiego eseju literackiego, red. M. Krakowiak, Katowice 1998.
  2. Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 1999.
  3. Kozicka D., „Chamuły”, „gnidy”, „przemilczacze”. Antologia dwudziestowiecznego pamfletu polskiego, Kraków 2010.
  4. Recenzje, noty o książkach, eseje, polemiki, pamflety, szkice krytyczne ukazujące się w bieżących czasopismach o charakterze literackim i literacko-kulturalnym. 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Piotr Kładoczny (ostatnia modyfikacja: 07-04-2017 14:52)