SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Rodzaje dziennikarstwa V - Dziennikarstwo ekologiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Rodzaje dziennikarstwa V - Dziennikarstwo ekologiczne
Kod przedmiotu 15.0-WH-DiksD-DE-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Magdalena Steciąg, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wiedza: zapoznanie studenta ze specyfiką dziennikarstwa ekologicznego oraz statusem i profilem dziennikarza przyrodniczego, z problemami tego specjalistycznego rodzaju dziennikarstwa oraz perspektywami rozwoju.

Umiejętności: kształcenie i rozwijanie technik wypracowanych przez dziennikarzy społecznych w celu zbieranie, weryfikowanie, tworzenia, przedstawiania i dystrybuowania wiedzy dotyczącej aktualnych wydarzeń i zagadnień dotyczących otaczającego ludzi świata przyrody, z którym wchodzą w nieustanne interakcje.

Kompetencja: uwrażliwienie studenta na problem antropocentryzmu w postrzeganiu świata ludzkiego i pozaludzkiego, uświadomienie wagi dziennikarstwa przyrodniczego w warunkach kryzysu ekologicznego.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Dziennikarstwo ekologiczne – powstanie, historia i współczesność. Specyfika warsztatu dziennikarza ekologicznego – naukowe i popularnonaukowe źródła informacji, sposoby prezentacji treści i formy publikacji. Problem perspektywy poznawczej: dziennikarstwo obiektywne czy zaangażowane? Gatunki dziennikarstwa ekologicznego. Dziennikarstwo przyrodnicze w internecie i w tradycyjnych mediach. Studium przypadku: publicystyka ekologiczna Adama Wajraka.

Metody kształcenia

Metody warsztatowe obejmują zróżnicowane ćwiczenia, kształtujące specyficzne kompetencje dziennikarskie (poznawcze, językowo-stylistyczne, argumentacyjne, konwersacyjne, techniczne). Uczestnicząc w nich aktywnie na kolejnych etapach, student tworzy swoje portfolio, w którym gromadzi materiały z zakresu określonego rodzaju dziennikarstwa. Zakłada się, że część z tych materiałów zostanie opublikowana. Portfolio zaś ma służyć jako prezentacja dorobku dla przyszłego pracodawcy.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obserwacja podczas zajęć / ocena aktywności, ocena ćwiczeń praktycznych, ocena materiałów i staranności wykonania portfolio.

Literatura podstawowa

 1. Biblia dziennikarstwa, red. A. Nizioł, A. Skworz, Warszawa 2010.
 2. Dziennikarstwo i świat mediów (nowa edycja), red. Z. Bauer, E. Chudziński, Kraków 2014.
 3. Chyliński M., Russ-Mohl S., Dziennikarstwo, Warszawa 2008.
 4. Steciąg M., Dziennikarstwo ekologiczne - problem języka, „Studia Medioznawcze”, nr  1/2008, s. 55-65.
 5. Steciąg M., Język ekologicznej publicystyki zaangażowanej, w: Język nowych mediów, red. K. Michalewski, Łódź 2012, s. 365-372.

Literatura uzupełniająca

 1. Bugajski M., Język w komunikowaniu, Warszawa 2007.
 2. Manovich L., Język nowych mediów, Warszawa 2006.
 3. Steciąg M., Informacja, wywiad, felieton, Zielona Góra 2006.
 4. Steciąg M., Dyskurs ekologiczny w debacie publicznej, Zielona Góra 2006.
 5. Steciąg M., Zielona polszczyzna w ostatnim ćwierćwieczu. Językowe tendencje w dyskursie ekologicznym w Polsce, w: Język polski - 25 lat po przełomie = Die polnische Sprache - 25 Jahre nach der Wende, red. D. Scheller-Boltz, Hildesheim - Zürich - New York 2014, s. 353-370.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Piotr Kładoczny (ostatnia modyfikacja: 07-04-2017 14:51)