SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy nowożytny - Język niemiecki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - Język niemiecki
Kod przedmiotu 09.0-WH-FiPP-JON-1-Ć-S14_pNadGenATZ90
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Mirosława Nosewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Doskonalenie umiejętności rozumienia języka standardowego z poszerzoną terminologią nauk humanistycznych i społecznych. Zakres słownictwa umożliwiający komunikację w obcojęzycznym środowisku zawodowym. Przygotowanie studentów do korzystania z obcojęzycznych materiałów źródłowych i literatury fachowej związanej z kierunkiem studiów i zdobywaną specjalnością zawodową.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego niemieckiego na poziomie B2 według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

 

Zakres tematyczny

Utrwalanie i pogłębianie nabytych umiejętności w zakresie tworzenia tekstu mówionego (analiza, interpretacja, tłumaczenie) i pisanego oraz konsekwentne  rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem i czytania na bazie materiałów dydaktycznych o różnym charakterze i tematyce obejmującej różnorodne obszary współczesnego życia. Szczególny nacisk kładzie się na kształcenie umiejętności prezentowania własnych koncepcji, rozwijanie merytorycznej argumentacji oraz redagowanie tekstów użytkowych z wykorzystaniem różnych źródeł. Istotnym elementem zajęć jest zaprezentowanie leksyki poszerzonej o słownictwo specjalistyczne dotyczące przyszłej pracy zawodowej studentów. Nauczanie języka ukierunkowane jest na przedmiot specjalizacji i przyszłą pracę zawodową.

Metody kształcenia

Praca z tekstem źródłowym, tekstem prasowym; dyskusja, symulacja, wywiad, praca w grupach.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, wykonanie wszystkich zadań lub projektów określonych przez prowadzącego oraz zdanie egzaminu na poziomie B2+. Próg zaliczenia: 60%.

 

Literatura podstawowa

  1. Becker, N., Braunert, J. Alltag und Beruf &Co. Hueber Verlag, Ismaning 2010.
  2. Sander I, Braun B. DaF kompakt, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 2011.
  3. Koithan Ute, Schmitz Helen. Aspekte Mittelstufe Deutsch, Langenscheidt 2007.

Literatura uzupełniająca

  1. Kirchmeyer, S. Blick auf Deutschland. LektorKlett, Stuttgart 1997.

 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 19-04-2017 13:50)