SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium magisterskie (III) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (III)
Kod przedmiotu 15.1-WH-DiksD-Sem3-S17
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marzanna Uździcka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest wyposażenie studenta w pogłębione umiejętności badawcze i przygotowanie pracy dyplomowej.

Wymagania wstępne

Zaliczenie seminarium magisterskiego II.

Zakres tematyczny

  1. Opracowanie materiału (analiza ilościowa i jakościowa).
  2. Tworzenie narracji.

Metody kształcenia

Dyskusja, metaplan, burza mózgów, metoda problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Postęp w przygotowaniu pracy magisterskiej zgodnie z indywidualnymi ustaleniami właściwymi dla tematu pracy.

Literatura podstawowa

Literatura ustalana zgodnie z tematem pracy seminaryjnej.

Literatura uzupełniająca

  1. Eco U., Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.
  2. Kozłowski H., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.
  3. Seweryniak H. ,Metodyka uczenia się pisania prac dyplomowych, Płock 2000.
  4. Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 18-04-2017 23:42)