SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Fizjologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Fizjologia
Kod przedmiotu 12.0-WL-PielP-FIZJ
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Paweł Jarmużek
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Ćwiczenia 50 3,33 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z ogólną i szczegółową wiedzą dotyczącą zasad prawidłowego funkcjonowania tkanek i narządów człowieka oraz wzajemnego ich oddziaływania w stanie zdrowia człowieka

Wymagania wstępne

Wiedza z anatomii, biochemii na poziomie maturalnym.

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Funkcje życiowe człowieka z charakterystyką poszczególnych układów: układ endokrynny, nerwowy, immunologiczny, krążenia, pokarmowy, mięśniowo – stawowy, krew i naczynia krwionośne, moczowo – płciowy.
 2. Zjawisko homeostazy.
 3. Przemiana materii i fizjologia wrażeń zmysłowych.

 

Ćwiczenia:

 1. Wpływ różnych bodźców fizycznych, mechanicznych oraz chemicznych na przewodnictwo nerwowo-mięśniowe. Pobudliwość i przewodzenie.
 2. Podstawy funkcjonowania komórek, tkanek i narządów tworzących organizm człowieka.
 3. Aktywacja mózgu, sen, czuwanie.
 4. Znaczenie funkcjonalne struktur ośrodkowego układu nerwowego.
 5. Funkcje autonomicznego układu nerwowego, mechanizm przekazywania impulsów, receptory i transmitery.
 6. Hemodynamika i autoregulacja tkankowego przepływu krwi.
 7. Fizjologia serca.
 8. Fizjologia układu oddechowego, regulacja i mechanika oddychania, wymiana gazowa.
 9. Fizjologia nerek – filtracja nerkowa, produkcja moczu, układ renina – angiotensyna.
 10. Regulacja równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej.
 11. Proces trawienia, wchłaniania i wydalania
 12. Metabolizm
 13. Czynności motoryczne i wydzielnicze układu trawiennego, trawienie i wchłanianie substancji pokarmowych, hormony jelitowe.
 14. Hormony i ich wpływ na równowagę homeostatyczną ustroju.
 15. Właściwości i funkcje krwi (odporność, oporność, homeostaza).
 16. Wysiłek fizyczny i jego znaczenie dla wydolności organizmu.
 17. Termoregulacja.
 18. Fizjologia rozrodu.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, pokaz, ćwiczenia przedmiotowe, dyskusja, metoda przypadków i sytuacyjna

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia wykładu jest pozytywna ocena z egzaminu. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest: aktywna obecność na zajęciach,  uzyskanie pozytywnych ocen z kolokwiów cząstkowych w formie testów składających się z 30 pytań jednokrotnego wyboru 75% poprawnych odpowiedzi daje ocenę pozytywną. Ocena końcowa ćwiczeń obejmuje 80% ocen z kolokwiów i 20% aktywności studenta.

Zaliczenie egzaminu  Wykład z przedmiotu kończy się pracą pisemną. Samokształcenie  obejmuje treści z podanej literatury przedmiotu. Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej na wybrane tematy z prawidłowym uwzględnieniem  literatury przedmiotu. Ocena  końcowa  za przedmiot jest średnią arytmetyczną ocen z egzaminu i ćwiczeń.

Literatura podstawowa

 1. Traczyk Z.: Fizjologia człowieka w zarysie, PZWL, Warszawa, 2005.
 2. Traczyk W.Z., Trzebski A.: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa, 2005.
 3. Metthews G.G.: Neurobiologia. PZWL, Warszawa, 2000.
 4. Michajlik A., Ramotowski W.: Anatomia i fizjologia człowieka. PZWL, Warszawa, 2005.

Literatura uzupełniająca

 1. Gołąb B.K.:Podstawy anatomii człowieka. PZWL, Warszawa 2005
 2. Sokołowska – Pituchowa J.: Anatomia człowieka. PZWL, Warszawa 2003
 3. Borodulin – Nadzieja L.(red.): Fizjologia człowieka. Górnicki Wydawnictwo. Medyczne, Wrocław 2005
 4. Górski J.: Fizjologia człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010
 5. Konturek S.: Fizjologia człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków 2000-2003

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Wojciechowska (ostatnia modyfikacja: 20-04-2017 10:19)