SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Genetyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Genetyka
Kod przedmiotu 12.0-WL-PielP-GEN
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Arleta Wojciechowska-Łącka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 10 0,67 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przekazania aktualnej wiedzy w zakresie podstaw genetyki klinicznej, molekularnej i  cytogenetyki.

Wymagania wstępne

Znajomość biologii na poziomie maturalnym.

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu genetyki
 2. Koncepcje regulacji ekspresji genów
 3. Zasady dziedziczenia
 4. Choroby genetyczne człowieka.

Ćwiczenia:

 1. Ryzyko ujawnienia choroby w oparciu o zasady dziedziczenia i czynniki środowiskowe
 2. Wywiad genetyczny i analiza przypadków klinicznych.
 3. Molekularne podstawy mutagenezy i naprawy DNA oraz teratogenezy.
 4. Molekularne mechanizmy determinacji płci człowieka.
 5. Metody diagnostyki prenatalnej.
 6. Zespoły genetyczne z charakterystycznymi zmianami dysmorfologicznymi
 7. Analiza rodowodów genetycznych

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, analiza przypadków klinicznych

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie z oceną. Ćwiczenia - zaliczenie z oceną. Samokształcenie - zaliczenie bez oceny. Zaliczenie ćwiczeń związane jest z  uzyskaniem pozytywnej oceny z kolokwium wejściowego obejmującego podstawowe terminy i definicje z zakresu genetyki oraz kolokwium zaliczeniowego składającego się z dwóch części: teoretycznej i analizie rodowodu genetycznego. Część teoretyczna składa się z 5 pytań z zagadnień omawianych na ćwiczeniach ocenianych w skali 0-5 punktów. Zaliczenie części teoretycznej następuje po uzyskaniu 60% punktów. Analiza rodowodu składa się z narysowania rodowodu, określeniu zespołu genetycznego i wskazaniu reguł genetycznych w analizowanej rodzinie. Każde pytanie oceniane jest w skali 0-2 punkty, łącznie można uzyskać 10 punktów. Zaliczenie po uzyskaniu 60% punktów. Ocenę końcową z zaliczenia ćwiczeń stanowi średnia arytmetyczna kolokwium wejściowego i kolokwium zaliczeniowego (część teoretyczna i analiza rodowodu). Zaliczenie egzaminu  pozytywna ocena z  testu wiedzy obejmującego treść wykładów. Samokształcenie  obejmuje treści z podanej literatury przedmiotu. Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej na wybrany temat. Ocenę końcową stanowi średnia arytmetyczna ocen z wykładu i ćwiczeń.

Literatura podstawowa

 1. Bal J., Badania molekularne i cytogenetyczne w medycynie. Wydawnictwo Springer – PWN, Warszawa 1998.
 2. Bartel H.: Embriologia. PZWL, Warszawa 2005.
 3. Passarge E.: Genetyka, PZWL, Warszawa 2005.
 4. Matthews G. G.: Neurobiologia. PZWL, Warszawa 2005.
 5. Mięsowicz I. (red.): Auksologia. Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2001. 

Literatura uzupełniająca

 1. Bal J.:Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej. Wyd.Naukowe PWN, Warszawa 2011
 2. Winter P.C., HickeY G.I., Fletcher H.L.: Genetyka – krótkie wykłady. Wyd.Naukowe PWN, Warszawa 2010
 3. Ciechanowicz A., Januszewicz A., Rużyłło w.: Genetyka chorób układu krążenia. Medycyna praktyczna 2002
 4. Drewa G., Ferenc t.: Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów. Elservier Urban&Partner, Wrocław 2011
 5. Kapelańska-Pręgowska J.: Prawne i bioetyczne aspekty testów genetycznych. Wolters Kluwer, Krakw 2011
 6. Lewiński W., Genetyka. Wydawnictwo Operon, Koszalin 1998
 7. Wegleński A., Genetyka molekularna. PZWL, Warszawa 1999
 8. Wojcierowski J., Geny i genomy. SPJ, Lublin 1999.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Wojciechowska (ostatnia modyfikacja: 20-04-2017 10:19)