SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Socjologia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Socjologia
Kod przedmiotu 14.2-WL-PielP-SOC
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Izabela Kaźmierczak-Kałużna
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z podstawowymi pojęciami opisującymi życie społeczne oraz procesami leżących u jego podstaw. Intencją prowadzącego jest przekazanie zasobu wiadomości na temat elementów składowych struktury społecznej oraz funkcjonowania grup i instytucji społecznych w zmieniającym się społeczeństwie. Nadrzędnym celem jest ukazanie człowieka, jako istoty społecznej.

Wymagania wstępne

Brak 

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Socjologia, jako dyscyplina naukowa.
 2. Człowiek – istota społeczna. Proces socjalizacji.
 3. Typy zbiorowości społecznych. Grupy społeczne i ich zróżnicowanie.
 4. Zmiana społeczna, jako kategoria socjologiczna.
 5. Społeczeństwo i jego struktura. Zróżnicowanie społeczne. Nierówności społeczne.
 6. Zdrowie i choroba, jako zjawisko społeczne.

 

Ćwiczenia:

 1. Socjologiczne ujęcia rodziny.
 2. Instytucje społeczne. Instytucje totalne (na przykładzie szpitala psychiatrycznego).
 3. Patologia społeczna, dewiacja i kontrola społeczna.
 4. Styl życia a zdrowie.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład problemowy, praca w grupach, praca z tekstem, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zarówno wykład, jak i ćwiczenia z przedmiotu kończą się zaliczeniem z oceną. Weryfikacja efektów kształcenia dokonana zostanie na podstawie kolokwiów pisemnych (testy z progami punktowymi) z zakresu omawianej problematyki (odrębny test z ćwiczeń i wykładów).

W przypadku ćwiczeń – ocena z testu stanowić będzie 75% uzyskanej oceny – pozostałą część stanowić będzie ocena pracy studenta podczas zajęć (25%) – w szczególności aktywny udział w dyskusjach i pracach w grupach, posługiwanie się poznanymi terminami i kategoriami socjologicznymi, umiejętność stosowania ich w analizie zjawisk społecznych, umiejętność argumentowania oraz rozpatrywania poruszanych podczas kursu kwestii z różnych punktów widzenia.

Treści realizowane w ramach samokształcenia zweryfikowane będą poprzez zaliczenie pracy pisemnej na temat wybranego zagadnienia z zakresu problematyki dotyczącej zróżnicowania społecznego i nierówności społecznych (B.W15 i B.W10).W procesie oceniania szczególny nacisk położony zostanie na umiejętne stosowanie poznanych kategorii pojęciowych i wykorzystanie zróżnicowanych źródeł. Praca kwalifikowana jest zaliczeniem bez oceny.

Na ocenę końcową z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z egzaminu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i egzaminu oraz pozytywne zaliczenie samokształcenie.

Literatura podstawowa

 1. Szacka B. (2003), Wprowadzenie do socjologii, Warszawa.
 2. Szczepański J. (1970), Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa.
 3. Sztompka P. (2002), Socjologia, Kraków.
 4. Tobiasz-Adamczyk B (2000). Wybrane elementy socjologii zdrowia i choroby, Kraków.
 5. Turner J. H. (1998), Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Poznań.
 6. Turowski J. (2000), Socjologia. Wielkie struktury społeczne, Lublin.

Literatura uzupełniająca

 1. Bauman Z. (1996), Socjologia, Poznań.
 2. Goffman E., Charakterystyka instytucji totalnych [w:] W. Derczyński, A. Jasińska-Kania, J. Szacki (red.), Elementy teorii socjologicznych, Warszawa 1975.
 3. Gołdyka L., Markowska D., Stankiewicz J. (2000), Socjologia. Pojęcia, teorie, problemy, Zielona Góra.
 4. Halpern D. (2008), Zdrowie i dobre samopoczucie, [w:] P. Sztompka, M. Bogunia-Borowska, Socjologia codzienności, Kraków.
 5. Kawczyńska-Butrym Z. (2008), Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość, Lublin – wybrane fragmenty.
 6. Ostrowska A. (2000), Styl życia a zdrowie – bilans dekady [w:] H. Domański, A. Ostrowska, A. Rychard (red.), Jak żyją Polacy, Warszawa.
 7. Sokołowska M. (1990), O definicjach zdrowia i zdrowego człowieka [w:] J. Kopczyński, A. Siciński (red.), Człowiek – środowisko – zdrowie, Wrocław.
 8. Tyszka Z. (1976), Socjologia rodziny, Warszawa

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Wojciechowska (ostatnia modyfikacja: 20-04-2017 10:19)