SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zdrowie publiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zdrowie publiczne
Kod przedmiotu 12.9-WL-PielP-ZPUB
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Stanisław Manulik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

 1. Zapoznanie z koncepcją i zadaniami zdrowia publicznego.
 2. Zapoznanie z różnymi definicjami zdrowia.
 3. Ukazanie czynników warunkujących stan zdrowia.
 4. Przedstawienie współczesnych zagrożeń zdrowia publicznego.
 5. Przedstawienie systemu opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie.

Wymagania wstępne

Zaliczenie pierwszego semestru

Zakres tematyczny

 1. Problematyka ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce i na świecie.
 2. Prawa pacjenta.
 3. Uzależnienie od alkoholu.
 4. Typy uzależnień i ich wpływ na stan zdrowia.
 5. Wpływ palenia tytoniu na zdrowie.
 6. Choroby układu krążenia i ich profilaktyka.
 7. Choroby nowotworowe i ich profilaktyka.
 8. Zaburzenia zdrowia psychicznego i promocja zdrowia psychicznego.
 9. Urazy, wypadki i zatrucia oraz ich profilaktyka.
 10. Zagrożenia zdrowia rodziny.
 11. Problemy zdrowotne i społeczne osób starszych.
 12. Działania prewencyjne w opiece zdrowotnej.
 13. Cele i zadania Narodowego Programu Zdrowia.
 14. Krajowe Programy Profilaktyczne.
 15. Geriatryczna opieka zdrowotna.

Metody kształcenia

 1. Wykład
 2. Dyskusja
 3. Metoda przypadków
 4. Burza mózgów

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 1. Uzyskanie co najmniej 60% punktów na teście końcowym.
 2. Zaliczenie projektu.
 3. Obecność na zajęciach zgodnie z regulaminem studiów.

Literatura podstawowa

 1. Czupryn A., Paździoch S., Ryś A., Włodarczyk C., Zdrowie publiczne, tom I i II, Vesalius, Kraków 2002.
 2. Nojszewska E., System ochrony zdrowia. Problemy i możliwości ich rozwiązań, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 3. Sygit M., Zdrowie publiczne, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 4. Suchecka J., Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2010.
 5. Suchecka J. (red.), Finansowanie ochrony zdrowia. Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

Literatura uzupełniająca

 1. Dercz M., Rek T., Ustawa o działalności leczniczej. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 2. Jędrasik-Jankowska I., Ubezpieczenia społeczne. Ubezpieczenia chorobowe. Ubezpieczenia wypadkowe, Warszawa 2003.
 3. Borucka-Sitkiewicz K., Promocja i edukacja zdrowotna. Wyd. Impuls, Kraków 2006.
 4. Czasopisma: ,,Zdrowie publiczne’’, ,, Zdrowie i Zarządzanie’’, ,,Menedżer Zdrowia’’,  ,,Serwis kadry zarządzającej zoz’’.
 5. Wykaz aktualnie obowiązujących aktów prawnych.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Wojciechowska (ostatnia modyfikacja: 20-04-2017 11:02)