SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy pielęgniarstwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa
Kod przedmiotu 12.6-WL-PielP-PODSTA
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 14
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Laboratorium 90 6 - - Zaliczenie na ocenę
Praktyka 120 8 - - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia praktyczne 80 5,33 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Nabycie wiedzy, umiejętności praktycznych, postaw etycznych z zakresu samodzielnego rozwiązywania problemów zdrowotnych, prowadzenia procesu pielęgnowania oraz wypełniania funkcji zawodowych w pielęgniarstwie.

Wymagania wstępne

Podstawy biologii, chemii, fizyki na poziomie maturalnym. Wiedza i umiejętności nabyte w I semestrze studiów.

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Proces pielęgnowania na świecie i w Polsce. Proces pielęgnowania, jako metoda pracy z pojedynczym człowiekiem, rodziną, grupą osób. Proces pielęgnowania, jako metoda pracy z pacjentem.
 2. Diagnoza pielęgniarska. Gromadzenie danych do określenia stanu bio-psycho - społecznego człowieka z różnych źródeł. Indywidualna opieka pielęgniarska.
 3. Udział i odpowiedzialność pielęgniarki w procesie diagnozowania, leczenia
  i rehabilitacji. Szpital, jako środowisko pacjenta. Działania pielęgniarskie w stosunku do pacjenta w aspekcie bio – psycho – społecznym. 
 4. Działania pielęgniarskie skierowane na profilaktykę powikłań związanych z działaniami diagnostycznymi, leczniczymi i rehabilitacyjnymi.
 5. Współpraca pielęgniarki w zakresie leczenia farmakologicznego pacjentów. Wykonywanie zabiegów oraz podawanie leków różnymi drogami; przez układ pokarmowy, oddechowy, moczowy, drogą wstrzyknięć, na skórę i błony śluzowe. Stosowanie zabiegów przeciw zapalnych.
 6. Ocena stanu, rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych u pacjentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu narządów i układów: termoregulacji, ze zmianami na skórze, w tym odleżynami, układu krążenia i oddechowego, pokarmowego, moczowego, nerwowego (chory nieprzytomny), narządów zmysłów (wzroku i słuchu), cierpiących z powodu bólu, umierających oraz planowanie opieki.

 

Ćwiczenia:

 1. Ocena podstawowych czynności życiowych człowieka.
 2. Ocena stanu ogólnego pacjenta
 3. Pomiar wzrostu i masy ciała.
 4. Przygotowanie chorego do podstawowych badań diagnostycznych: pobieranie wymazów, plwociny, kału, moczu do badania ogólnego i bakteriologicznego, na poziom cukru i acetonu.
 5. Mycie chirurgiczne rąk.
 6. Przygotowanie pakietu, stolika opatrunkowego.
 7. Wykonanie opatrunku rany „czystej”, „brudnej”.
 8. Punkcja szpiku.
 9. Punkcja lędźwiowa.
 10. Punkcja jamy brzusznej.
 11. Punkcja jamy opłucnej.
 12. Podawanie leków przez układ pokarmowy, oddechowy, moczowo­ płciowy, skórę  i błony śluzowe (podawanie leków doustnie; podawanie czopków; zakrapianie leku do nosa, ucha, oka;
 13. Zapobieganie zakażeniom podczas kaniulacji żył w przypadku wlewów dożylnych i niektórych badań diagnostycznych.
 14. Zapobieganie powikłaniom w procesie pielęgnowania (odleżyny, odparzenia).
 15. Podawanie leków drogą dotkankową, wstrzyknięcia podskórne i śródskórne.
 16. Leczenie krwią i wymogi krwiolecznictwa.
 17. Inhalacje, podawanie tlenu; wprowadzanie leku przez zgłębnik żołądkowy; wprowadzanie leku do dróg moczowo-płciowych). Zewnętrzne stosowanie leków i opatrunków (nakładanie maści i kremów, wykonywanie opatrunków, stosowanie talków i pudrów w łóżku).
 18. Udzielanie pierwszej pomocy - Ułożenie w pozycji bezpiecznej. Przygotowanie zestawu przeciwwstrząsowego. Reanimacja sercowo-płucna - udrożnienie dróg oddechowych i przywrócenie czynności oddechowej, oraz stosowanie przenośnych przyrządów do sztucznego oddychania.
 19. Masaż zewnętrzny serca  u dzieci i dorosłych. Sposoby tamowania krwotoków - tamowanie krwawienia z nosa, bezpośredni ucisk, opaska uciskowa
 20. Postępowanie w przypadku ukąszenia i użądlenia przez owady i zwierzęta. Postępowanie w przypadku uszkodzenia oka.
 21. Płukanie oka i ucha.
 22. Pielęgnowanie pacjenta z tracheotomią.
 23. Pierwsza pomoc przedlekarska.
 24. Toaleta pośmiertna.

 

Samokształcenie:

Samokształcenie obejmuje treści z podanej literatury przedmiotu. Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej na wybrane tematy.

 

Zajęcia praktyczne/Praktyka zawodowa:

Obejmują kształtowanie podstawowych umiejętności praktycznych oraz postaw etycznych niezbędnych do świadczenia opieki pielęgniarskiej w zakresie zaspokajania potrzeb, problemów zdrowotnych chorych przebywających w szpitalu. Udział pielęgniarki w diagnozie, leczeniu, rehabilitacji. Opieka pielęgniarska w różnych jednostkach chorobowych. Planowanie opieki pielęgniarskiej – proces pielęgnowania.

 

 1. Zapoznanie studenta z miejscem odbywania zajęć praktycznych, topografią oddziału oraz wyposażeniem. Poznanie organizacji pracy w oddziale szpitalnym i zadań członków zespołu terapeutycznego. Umiejętne  nawiązanie kontaktu z chorym i jego rodziną oraz członkami zespołu terapeutycznego. Zapobieganie zakażeniom szpitalnym.
 2. Czynny udział w przyjęciu chorego do szpitala. oraz w jego adaptacji do warunków szpitalnych. Przeprowadzanie wywiadu z chorym. Obserwacja stanu pacjenta. Pomiar i rejestracja wartości podstawowych funkcji życiowych.
 3. Obserwacja przygotowania chorego do badań diagnostycznych pomocniczych i specjalistycznych.
 4. Rozpoznawanie potrzeb zdrowotnych, problemów pielęgnacyjnych człowieka chorego oraz planowanie opieki.  prawidłowego oddychania, odżywiania, wydalania, bezpieczeństwa, wygody, higieny osobistej i otoczenia, ruchu i wypoczynku w oparciu o założenia teoretyczne pielęgniarstwa V. Henderson.
 5. Dokumentowanie pielęgnowania chorego.
 6. Podawaniu leków podskórnie (insuliny, preparatów heparyny), drogą układu oddechowego (tlen, inhalacje), przez skórę (okłady).
 7. Udział w wybranych elementach rehabilitacji - oddechowej.
 8. Obserwowanie i uczestniczenie w wypisywaniu chorego ze szpitala.
 9. Świadczenie opieki pielęgniarskiej zgodnie z zasadami etycznymi i prawnymi.
 10. Organizowanie pracy własnej i współudział w organizowaniu pracy innych.
 11. Ocena

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, zajęcia w pracowni pielęgniarstwa, metody praktyczne – ćwiczeniowe, dyskusja, pokaz, metoda przypadków.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywna obecność na zajęciach oraz opanowanie materiału i umiejętności przewidzianych w programie. Test końcowy zawierać będzie 60 pytań, 60% prawidłowych odpowiedzi na ocenę dostateczną.

Wykład – po zrealizowaniu partii materiału kolokwium zaliczeniowe w I i II semestrze w formach uzależnionych od treści. Testy składające się z 20 pytań, na ocenę dostateczną 60% prawidłowych odpowiedzi lub pytania otwarte z progami punktowymi od 0-5.  Oceny pozytywne z kolokwiów stanowią podstawę zaliczenia semestrów i dopuszczenia do egzaminu .

 

Ćwiczenia – zaliczenie z oceną

 • kolokwia pisemne w formie testowej lub opisowej
 • ocena wykonywanych zabiegów w zakresie wiedzy i umiejętności
 • samoocena studenta
 • zaliczenie praktyczne końcowe: losowanie przypadków i zabiegów (po I i II semestrze).

 

Samokształcenie

Treści realizowane w ramach samokształcenia zweryfikowane będą poprzez zaliczenie pracy pisemnej na temat wybranego zagadnienia z zakresu omawianej problematyki (w procesie oceniania szczególny nacisk położony zostanie na umiejętne stosowanie poznanych kategorii pojęciowych i wykorzystanie zróżnicowanych źródeł). Praca kwalifikowana jest zaliczeniem bez oceny.

 

Do zajęć praktycznych przystępuje student, który ma zaliczone ćwiczenia i jest dopuszczony do egzaminu.

Zajęcia praktyczne - zaliczenie z oceną 

 • ocena wiedzy, umiejętności, postawy,
 • dokumentowanie pielęgnowania chorego,
 • zaliczenie poszczególnych tematów zajęć,
 • obowiązkowa aktywna obecność na wszystkich zajęciach
 • samoocena studenta.

Praktyka zawodowa – jest realizowana przez studentów, którzy zaliczyli zajęcia praktyczne na ocenę pozytywną, odbywa się w szpitalu i obejmuje wykorzystanie wiedzy i umiejętności zdobytych w ramach wykładów, ćwiczeń i zajęć praktycznych.

Ocena końcowa będzie średnią arytmetyczną ocen z egzaminu, ćwiczeń i zajęć praktycznych.

 

Literatura podstawowa

 1. Chołuj B.: System opieki zdrowotnej. WN Scholar, Warszawa 2002.
 2. Brosowska B., Mielczarek-Pankiewicz E.: Pielęgniarstwo w Podstawowej Opiece Zdrowotnej T2 Makmed, Lublin 2008,
 3. D.U.MZiOS, rozporządzenia.
 4. Kawczyńska-Butrym Z.: Podstawy pielęgniarstwa rodzinnego. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 1995.
 5. Kawczyńska-Butrym Z.: Diagnoza Pielęgniarska, Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa 1999.
 6. Kawczyńska-Butrym K.: Wyzwania rodziny: zdrowie, choroba, niepełnosprawność, starość. Makmed, Lublin 2008
 7. Kawczyńska-Butrym Z.: Rodzina - zdrowie - choroba. Koncepcje i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego. Czelej, 2001
 8. Kilańska D.: Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Makmed, Lublin 2010
 9. Levene S.: Leczenie cukrzycy typu 2 w podstawowej opiece zdrowotnej, Via Medica, Gdańska 2005.
 10. Lukas W.: Wprowadzenie do nauczania praktycznych umiejętności w medycynie rodzinnej Zdrowie i Zarządzanie, 2002,

Literatura uzupełniająca

 1. Kawczyńska-Butrym K.: Pielęgniarstwo rodzinne teoria i praktyka, Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa 1997
 2. Mikołajewska E.: Osoba ciężko chora i niepełnosprawna w domu, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2012
 3. Wieczorowska-Tobis K.,Kostka T.,Borowicz A.: Fizjoterapia w geriatrii, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2011
 4. Szczerbińska K. (red.). Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 5. Inne, wyselekcjonowane materiały edukacyjne są przekazywane studentom podczas zajęć.

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Beata Wojciechowska (ostatnia modyfikacja: 20-04-2017 10:59)