SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
Kod przedmiotu 12.6-WL-PielP-PEDIA
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 10
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Iwona Bonikowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 0 0 - - Egzamin
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Praktyka 160 10,67 - - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia praktyczne 80 5,33 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przekazanie wiedzy dotyczącej rozwoju fizycznego, motorycznego, psychicznego dziecka w różnym okresie życia. Nabycie umiejętności rozpoznawania problemów pielęgnacyjnych, planowania i sprawowania opieki nad dzieckiem zdrowym i chorym z uwzględnieniem jego potrzeb biopsychospołecznych. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za realizowane zadania oraz współpracy z rodziną, szkołą i innymi instytucjami sprawującymi opiekę nad dziećmi

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu mikrobiologii, biochemii, anatomii, fizjologii i patofizjologii. 

Zakres tematyczny

Ćwiczenia:

 1. Stany zagrożenia życia u dziecka.
 2. Czynniki ryzyka i zagrożeń zdrowotnych u dzieci.
 3. Pielęgnacja dziecka zdrowego oraz chorego w wybranych jednostkach klinicznych ( w zakresie poszczególnych układów, chorobie zakaźnej, przewlekłej i ostrej, nowotworowej). Ocena i monitorowanie bólu oraz postępowanie przeciwbólowe.
 4. Opieka nad dziećmi ze specjalnymi problemami zdrowotnymi. Hospitalizacja dziecka. Zespół dziecka maltretowanego.
 5. Dokumentacja obowiązująca w sprawowanej opiece nad dzieckiem zdrowym i chorym.
 6. Pielęgniarka jako członek zespołu interdyscyplinarnego.

Zajęcia praktyczne:

 1. Rozpoznawanie i planowanie opieki u dzieci w różnym wieku, stanie zdrowia i wybranych jednostkach klinicznych.
 2. Pielęgnowanie dzieci z zaburzeniami odżywiania.
 3. Ocena i monitorowanie stanu chorego dziecka w różnych przedziałach wiekowych. Wczesne rozpoznawanie czynników ryzyka zagrażającym zdrowiu i życiu w odniesieniu do funkcjonowania układów i narządów dziecka.
 4. Udział i opieka w trakcie oraz po badaniach i zabiegach diagnostycznych wykonywanych u dzieci w różnym wieku i stanie zdrowia.
 5. Rola pielęgniarki w prowadzeniu obserwacji dziecka po podaniu leków, uwzględniając ich działania terapeutyczne, niepożądane oraz interakcję z innymi lekami i drogami podania.
 6. Zasady przyjęcia dziecka w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego z uwzględnieniem wieku i stanu zdrowia dziecka.
 7. Rozpoznanie problemów pielęgnacyjnych i realizacja procedur postępowania pielęgnacyjnego u noworodka w stanach zagrożenia życia.
 8. Cele, planowanie i realizacja opieki nad wcześniakiem i noworodkiem.
 9. Edukacja dzieci w zakresie umacniania zdrowia, stymulacja do samoopieki.
 10. Rola pielęgniarki w rozpoznawaniu powikłań leczenia farmakologicznego, dietetycznego, rehabilitacyjnego i leczniczo – pielęgnacyjnego.
 11. Zadania pielęgniarki w dokumentowaniu opieki nad chorym.
 12. Rola pielęgniarki w sytuacjach trudnych dziecka (ból, cierpienie, rozłąka, umieranie).
 13. Pielęgniarka jako członek zespołu interdyscyplinarnego.

Praktyka zawodowa:

 1. Opieka pielęgniarska w poszczególnych jednostkach chorobowych u dzieci.
 2. Pielęgniarka w kształtowaniu środowiska wychowawczego i terapeutycznego dziecka.
 3. Doskonalenie technik i procedur pielęgniarskich stosowanych w opiece nad dzieckiem zdrowym i chorym w różnym jego stanie.
 4. Monitorowanie stanu zdrowia dziecka w czasie choroby w kierunku powikłań i wczesne im zapobieganie.
 5. Dokumentowanie sytuacji zdrowotnej pacjenta i realizowanej opieki pielęgniarskiej.
 6. Doskonalenie doboru interwencji pielęgniarskich do rodzaju problemów pielęgnacyjnych.
 7. Edukacja zdrowotna dziecka w kierunku profilaktyki powikłań choroby i umacniania zdrowia.
 8. Zadania pielęgniarki w pracy zespołu interdyscyplinarnego w rozwiązywaniu dylematów etycznych z zachowaniem zasad kodeksu etyki zawodowej.

Samokształcenie:

 1. Profilaktyka zakażeń wewnątrzszpitalnych na oddziale pediatrycznym.
 2. Problemy pielęgnacyjne w opiece u dzieci z chorobą metaboliczną.
 3. Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej u noworodka z hipoglikemią.
 4. Pielęgnacja dziecka z rozszczepem wargi i podniebienia.
 5. Wsparcie udzielane rodzicom dziecka z chorobą nowotworową.
 6. Postępowanie w wybranych w stanach zagrożenia życia u dzieci.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, praca z książką, metoda przypadków i sytuacyjna, metoda algorytmiczna, uczestnictwo w pracy, ćwiczenia, pokaz, pogadanka, instruktaż. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach oraz opanowanie materiału i umiejętności przewidzianych programem, sprawdzian pisemny lub ustny, test. Podstawą zaliczenia wykładu jest pozytywna ocena z egzaminu pisemnego obejmującego treści wykładów i ćwiczeń. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest pozytywna ocena z ćwiczeń i zajęć praktycznych. Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny, którą warunkują: aktywny udział studenta w dyskusjach na zajęciach; pozytywna ocena z kolokwiów; test z progami punktowymi. Zajęcia praktyczne i praktyka zawodowa – na ocenę składają się: ocena wiedzy (33%), ocena i obserwacja umiejętności praktycznych (34%), ocena postawy (33%), Samokształcenie obejmuje treści z podanej literatury przedmiotu. Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie pracy pisemnej na wybrany temat. Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną uzyskanych ocen ze wszystkich form zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Górnicki B, Dębiec B., Baszczyński J. (red.): Pediatria, tom 1i 2. PZWL, Warszawa 2005.
 2. Barczykowska E., R.Ślusarz, M.Szewczyk: Pielęgniarstwo w pediatrii. Borgis, Warszawa 2006.
 3. Cabalska B. (red.): Wybrane choroby metaboloczne u dzieci. PZWL, Warszawa 2005.
 4. Cepach G., Krzeszowska B., Perek M., Twarduś K.: Modele pielęgnowania dziecka przewlekle chorego.. PZWL, Warszawa 2011.
 5. Czernik J.: Chirurgia dziecięca. PZWL, Warszawa 2005
 6. Grenda R. (red.): Wybrane zagadnienia z nefrologii dziecięcej. PZWL, Warszawa 2005.
 7. Grygalewicz J. (red.): Zaburzenia świadomości u dzieci. PZWL, Warszawa 2005.
 8. Kawalec W., Kubicka K. (red.): Repetytorium z pediatrii. PZWL, Warszawa 2005.
 9. Krawczyński M. (red.): Norma kliniczna w pediatrii. PZWL, Warszawa 2005.
 10. Krawczyński M.: Propedeutyka pediatrii. PZWL, Warszawa 2002.
 11. Kubicka K., Kawalec W. (red.): Pediatria , PZWL, Warszawa 2005.
 12. Luxner K.L. : Pielęgniarstwo pediatryczne Delmara. Elservier Urban &Partner, Wrocław 2006.
 13. Matysiak M. (red.): Hematologia w praktyce pediatrycznej. PZWL, Warszawa 2005.
 14. Namysłowska I. (red.): Psychiatria dzieci i młodzieży. PZWL, Warszawa 2005.
 15. Pawlaczyk B. (red.): Pediatria dla studentów pielęgniarstwa. PZWL, Warszawa 2005. 
 16. Pietrzyk J, H.Szajewska, J.Mrukowicz.: ABC zabiegów w pediatrii. Medycyna Praktyczna Warszawa 2010.
 17. Szczapa J.(red.): Podstawy neonatologii. PZWL, Warszawa 2008.
 18. Szreter T. (red.): Intensywna terapia dzieci. PZWL, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca

 1. Bożkowa K., Kamieńska E.: Dawkowanie leków u noworodków, dzieci i młodzieży. PZWL, Warszawa 2010
 2. Dobrzańska A., Ryżko J.: Pediatria do LEP. Elsevier Urban &Partner, Wrocław 2004.
 3. Kawalec W., Milanowski A. (red.): Diagnostyka różnicowa najczęstszych objawów w praktyce pediatrycznej. PZWL, Warszawa 2005.
 4. Kornacka M., K. (red.): Noworodek przedwcześnie urodzony – pierwsze lata życia. PZWL, Warszawa 2005.
 5. Kowalczyk J. R. (red.): Stany przebiegające z powiększeniem węzłów chłonnych. PZWL, Warszawa 2005.
 6. Krawczyński M.: Farmakoterapia dzieci i młodzieży. Wyd.Lek. PZWL, Warszawa 2009.
 7. Krawczyński M.: Norma kliniczna w pediatrii. PZWL, Warszawa 2000.
 8. Krawczyński M.: Propedeutyka pediatrii. PZWL, Warszawa 2009.
 9. Muscart M.: Pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne. Czelej Lublin 2005.
 10. Obuchowicz A.: Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii. PZWL, Warszawa 2010.
 11. Rudkowski Z.: Choroby zakaźne i pasożytnicze u dzieci. PZWL, Warszawa 2005.
 12. Ryżka J., Socha J. (red.): Zaburzenia czynnościowe układu pokarmowego u dzieci i młodzieży. PZWL, Warszawa 2005.
 13. Strange, W.Ahrens G.: Medycyna ratunkowa wieku dziecięcego. Elsevier 2003.
 14. Zeman K. (red.): Zaburzenia odporności u dzieci. PZWL, Warszawa 2005. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich (ostatnia modyfikacja: 12-05-2017 11:42)