SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawowa opieka zdrowotna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawowa opieka zdrowotna
Kod przedmiotu 12.7-WL-PielP-POZD
Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Kierunek Pielęgniarstwo
Profil praktyczny
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata pielęgniarstwa
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Iwona Bonikowska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 5 0,33 - - Egzamin
Ćwiczenia 5 0,33 - - Zaliczenie na ocenę
Praktyka 200 13,33 - - Zaliczenie na ocenę
Zajęcia praktyczne 40 2,67 - - Zaliczenie na ocenę
Samokształcenie 15 1 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Przekazanie treści dotyczących roli i udziału podstawowej opieki zdrowotnej w poprawie stanu zdrowia i jakości życia ludności. 

Wymagania wstępne

Umiejętność oceny potrzeb bio-psycho-społecznych człowieka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego, wiedza z zakresu pielęgniarstw specjalistycznych, zdolność do oceny funkcjonalnej osoby niepełnosprawnej i znajomość sposobów rehabilitacji, wiedza z zakresu psychologii człowieka, socjologii i pedagogiki.

Zakres tematyczny

Wykład:

 1. Rozpoznanie problemów zdrowotnych i społecznych jednostki, rodziny i społeczności lokalnej.

Ćwiczenia:

 1. Podstawowa Opieka Zdrowotna w systemie ochrony zdrowia.
 2. Jakość świadczeń medycznych w POZ.
 3. Samodzielna ordynacja środków specjalnego przeznaczenia i wyrobów medycznych

 

Zajęcia praktyczne /praktyka zawodowa

      1   Zadania i obowiązki pielęgniarki środowiskowej sprawującej opiekę nad ludnością w środowisku zamieszkania.

       2. Obowiązki pielęgniarki środowiskowej sprawującej opiekę nad pracownikami w środowisku pracy.

      3.  Pielęgniarka środowiskowa w opiekę nad dziećmi i młodzieżą w środowisku nauczania i wychowania.

      4. Komunikacja pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej z pacjentem i jego rodziną.

      5. Zastosowanie środków spożywczych i wyrobów medycznych w przebiegu poszczególnych jednostek chorobowych oraz sytuacji

biopsychospołecznej.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, wykład problemowy, metoda przypadków, praca z książką, metoda sytuacyjna, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Literatura podstawowa

 1. Chołuj B.: System opieki zdrowotnej. WN Scholar, Warszawa 2002.
 2. Brosowska B., Mielczarek-Pankiewicz E.: Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej Tom 2 Makmed, Lublin 2008,
 3. D.U.MZiOS, rozporządzenia.
 4. Kawczyńska-Butrym Z.: Podstawy pielęgniarstwa rodzinnego. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 1995.
 5. Kawczyńska-Butrym Z.: Diagnoza Pielęgniarska, Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa 1999.
 6. Kawczyńska-Butrym K.: Wyzwania rodziny: zdrowie. choroba, niepełnosprawność, starość Makmed, Lublin 2008
 7. Kawczyńska-Butrym Z.: Rodzina - zdrowie - choroba. Koncepcje i praktyka pielęgniarstwa rodzinnego. Czelej, 2001
 8. Kilańska D.: Pielęgniarstwo w podstawowej opiece zdrowotnej. Makmed, Lublin 2010
 9. Levene S.: Leczenie cukrzycy typu 2 w podstawowej opiece zdrowotnej, Via Medica, Gdańska 2005.
 10. Lukas W.: Wprowadzenie do nauczania praktycznych umiejętności w medycynie rodzinnej Zdrowie i Zarządzanie, 2002, 

Literatura uzupełniająca

 1. Kawczyńska-Butrym K.: Pielęgniarstwo rodzinne teoria i praktyka, Centrum Edukacji Medycznej, Warszawa 1997
 2. Mikołajewska E.: Osoba ciężko chora i niepełnosprawna w domu, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2012
 3. Wieczorowska-Tobis K.,Kostka T.,Borowicz A.: Fizjoterapia w geriatrii, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2011
 4. Szczerbińska K. (red.). Dostępność opieki zdrowotnej i pomocy społecznej dla osób starszych w Polsce. Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 5. Inne, wyselekcjonowane materiały edukacyjne są przekazywane studentom podczas zajęć. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr n. med. Joanna Hoffmann-Aulich (ostatnia modyfikacja: 12-05-2017 12:29)