SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bazy danych w aplikacjach internetowych 1 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bazy danych w aplikacjach internetowych 1
Kod przedmiotu 11.3-WK-IDP-BDAI1-Ć-S14_pNadGenXGFFJ
Wydział Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii
Kierunek Inżynieria danych
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • mgr Grzegorz Arkit
  • dr Anna Fiedorowicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 15 1 - - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z bazą ORACLE oraz językiem PL/SQL. Student na zakończenie kursu powinien móc samodzielnie zaprojektować i stworzyć dynamiczny serwis WWW wykorzystujący bazę danych.

Wymagania wstępne

Umiejętność programowania. Znajomość podstaw relacyjnych baz danych, SQL-a oraz HTML-a.

Zakres tematyczny

Wykład:

1. PL/SQL
• struktura programu, zmienne, typy, wyrażenia i operatory oraz instrukcje sterujące,

• korzystanie z rekordów i tabel,

• korzystanie z SQL z poziomu PL/SQL,

• funkcje SQL dostępne w PL/SQL,

• tworzenie i używanie kursorów,

• bloki w PL/SQL: podprogramy (procedury i funkcje), pakiety i wyzwalacze,

• metody obsługi błędów w PL/SQL,

• dynamiczny PL/SQL.

2. Wyprowadzanie zależności funkcyjnych
• z aksjomatów Armstronga,

• z B-aksjomatów,

za pomocą digrafów.

Ćwiczenia:

1. SQL w bazie danych Oracle. Funkcje wbudowane, struktury drzewiaste.

2. PL/SQL. Kursory, kursory sparametryzowane. Bloki anonimowe, funkcje, procedury, wyzwalacze. Pakiety. Obsługa błędów.

3. PHP
• operacje na tekstach i liczbach,

• tworzenie interaktywnych formularzy,

• korzystanie z baz danych,

• mechanizmy sesji, ciasteczka i obsługa plików,

• klasy i obiekty,

• operacje na plikach.

4. Obiektowe bazy danych na podstawie XML

• struktura dokumentu XML

• DTD i XML-Schema

• XSLT.

5. JavaScript

• składnia języka,

• klasy, obiekty, format JSON,

• AJAX oraz obsługa XML,

• przykładowe frameworki.

Laboratorium:

  1. SQL w bazie Oracle,
  2. struktury drzewiaste,
  3. PL/SQL, tworzenie wbudowanych własnych funkcji, procedur, wyzwalaczy oraz pakietów,
  4. pespektywy opisujące strukturę bazy danych,
  5. generowanie danych w formacie XML i prezentowanie ich za pomocą XSL lub JavyScript.

Metody kształcenia

Wykład: wykład konwersatoryjny.

Ćwiczenia: metoda problemowa, burza mózgów, referaty.

Laboratorium: ćwiczenia laboratoryjne w pracowni komputerowej.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie ponad 50% punktów ze sprawdzianu. 

Ćwiczenia: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie ponad 50% punktów z kolokwium obejmującego cały przerabiany materiał, za przygotowanie referatu można uzyskać maksymalnie dodatkowo 20% punktów.

Laboratorium: warunkiem zaliczenia jest uzyskanie ponad 50% punktów z kolokwium obejmującego cały przerabiany materiał (co stanowi 80% oceny). Za aktywność na zajęciach student otrzymuje dodatkowe punkty (20% oceny).

Ocena końcowa przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z wykładu, ćwiczeń i laboratorium. Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest uzyskanie pozytywnych ocen z wykładu, ćwiczeń i laboratorium.

Obciążenie pracą

Obciążenie pracą Studia stacjonarne
(w godz.)
Studia niestacjonarne
(w godz.)
Godziny kontaktowe (udział w zajęciach; konsultacjach; egzaminie, itp.) 94 -
Samodzielna praca studenta (przygotowanie do: zajęć, kolokwium, egzaminu; studiowanie literatury przygotowanie: pracy pisemnej, projektu, prezentacji, raportu, wystąpienia; itp.) 70 -
Łącznie 164 -
Punkty ECTS Studia stacjonarne Studia niestacjonarne
Zajęcia z udziałem nauczyciela akademickiego 3 -
Zajęcia bez udziału nauczyciela akademickiego 3 -
Łącznie 6 -

Literatura podstawowa

1.      D. Maier, The theory of relational databases, Computer Science Press, 1983.

2.      E. Balanescu, M. Bucica, Cristian Darie, PHP 5 i MySQL. Zastosowania e-commerce, Helion, 2005.

3.      J. Clark, XSL Transformations (XSLT), http://www.w3.org/TR/xslt7.

4.      L. Quin, Extensible Markup Language (XML), http://www.w3.org/XML.

5.      T. Converse, J. Park, C. Morgan, PHP5 i MySQL. Biblia, Helion, 2005.

6.      S. Urman, R. Hardman, M. McLaughlin, Oracle Database 10g. Programowanie w języku PL/SQL, Helion, 2007.

Literatura uzupełniająca

1.      E. Naramore, J. Gerner, Y. Le Scouarnec, J. Stolz, M.K. Glass, PHP5, Apache i MySQL. Od podstaw, Helion, 2005.

2.      B. Basham, K. Sierra, B. Bates, Head First Servlets & JSP, Helion, 2005.

3.      W. Kim, Wprowadzenie do obiektowych baz danych, WNT, Warszawa, 1996.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Alina Szelecka (ostatnia modyfikacja: 06-11-2019 14:46)