SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Architektura komputerów II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Architektura komputerów II
Kod przedmiotu 11.3-WI-INFP-AK-II
Wydział Wydział Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki
Kierunek Informatyka
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Krzysztof Patan
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 15 1 9 0,6 Egzamin

Cel przedmiotu

  • zapoznanie z zasadami przetwarzania danych w komputerze oraz modelem programowym procesora
  • poznanie zasad obsługi urządzeń wejścia/wyjścia
  • ukształtowanie podstawowych umiejętności w zakresie przetwarzania potokowego i wykonywania współbieżnego rozkazów 

Wymagania wstępne

Architektura koomputerów I

Zakres tematyczny

Zasady przetwarzania. Obliczenia jako przetwarzanie informacji. Model pamięci operacyjnej. Adresowanie i tryby adresowania. Działania elementarne procesora. Sterowanie przebiegiem programu. Poziomy maszynowe i języki maszynowe.  Reprezentacja danych i działania. Kodowanie liczb całkowitych. Reprezentacja liczb rzeczywistych. Standard IEEE 754. Algorytmy arytmetyki i szybkość działań.  Organizacja ścieżki przepływu danych. Ścieżka przepływu danych jako automat operacyjny. Mikroprogram funkcjonalny. Organizacja sterowania na poziomie maszynowym. Mikroprogramowalny układ sterujący. Typy mikroinstrukcji. Organizacja adresacji mikroinstrukcji.  Konstrukcja programu. Poziomy maszynowe i języki maszynowe. Sterowanie przebiegiem programu. Funkcje i procedury. Zgłoszenia i obsługa zdarzeń. Przerwania i wyjątki. Obsługa urządzeń we/wy.  Potokowe przetwarzanie rozkazów. Współbieżne wykonanie rozkazów. Konflikty przetwarzania. Prognoza i realizacja rozgałęzień. Bufory: kolejka i pamięć podręczna. Niekolejne wykonanie rozkazów i współpraca jednostek wykonawczych. Przetwarzanie współbieżne. Model procesowy systemu operacyjnego. Przełączanie procesów. Kontekst procesu. Ochrona danych i zarządzanie pamięcią. Koncepcja pamięci wirtualnej. Segmentacja i stronicowanie. Zbiór roboczy i przydział pamięci.  Model programowy procesora. Programowanie w języku asemblerowym. Wykorzystanie funkcji systemowych. Obsługa standardowego wejścia i wyjścia, obsługa plików. Kompilacja, konsolidacja i śledzenie wykonania programu. 

Metody kształcenia

wykład: konsultacje, wykład konwencjonalny

laboratorium: dyskusja, symulacja, konsultacje, metoda projektu, ćwiczenia laboratoryjne 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu przeprowadzonego w formie zaproponowanej przez prowadzącego.  

Laboratorium - warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych, przewidzianych do realizacji w ramach zajęć laboratoryjnych. 
 
Metody weryfikacji - wykład: egzamin w formie pisemnej - laboratorium: sprawozdanie, sprawdzian, kolokwium 
 
Składowe oceny końcowej = wykład: 50% + laboratorium: 50% 

Literatura podstawowa

  1. Biernat J.: Architektura komputerów, Oficyna Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2005.
  2. Stallings W.: Organizacja i architektura systemu komputerowego, WNT, Warszawa 2004.
  3. Chalk B.S.: Organizacja i architektura komputera, WNT, Warszawa, 1998.
  4. Barkalov A., Titarenko L., Hebda O.: The classical principles of organization and design of control processing unit. UZ Press, Zielona Góra, 2012 

Literatura uzupełniająca

  1. Dudek A., Jak pisać wirusy, Read Me, 1994

Uwagi

sylabus opracował dr inż. Arkadiusz Bukowiec


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. inż. Andrzej Obuchowicz (ostatnia modyfikacja: 19-04-2017 11:38)