SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nowe technologie w automatyce - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nowe technologie w automatyce
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-AiOPP-D-09_15
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. inż. Piotr Kuryło, prof. UZ
  • dr inż. Edward Tertel
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę
Projekt 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami z zakresu stosowania automatyki i robotyki w nowoczesnych technologiach wytwórczych. Celem przedmiotu zapoznanie studentów z współczesnymi metodami modelowania układów automatyki, układów sterowania.

Wymagania wstępne

Informatyka, Podstawy automatyki, Elektrotechnika

Zakres tematyczny

Treść wykładowa

Nowe przewodowe i bezprzewodowe metody transmisji danych w systemach automatyki, nowe techniki projektowania i symulacji układów sterowania. Najnowsze realizacje i implementacje algorytmów sterowania w układach sterowania rozproszonego. Integracją systemów automatyki,. Projektowanie węzłów pomiarowo-sterujących wykorzystujących nowoczesne mikrokontrolery oraz układy FPGA. Problem integracji systemów automatyki, środowisko SCADA. Metody projektowania układów sterowania cyfrowego: systemy CACSD, zintegrowane środowiska sterowania i projektowania. Nowe algorytmy w praktyce sterowania cyfrowego: regulatory rozmyte, przykładowe zastosowania regulatorów nieliniowych.

Treść ćwiczeniowa

Komunikacja w rozproszonych układach sterowania cyfrowego. Wymiana danych i modele dostępu do medium komunikacyjnego. Modele rozproszonych układów regulacji cyfrowej. Zależności czasowe w układach sterowania rozproszonego. Modelowanie i identyfikacja opóźnień transmisji. Stabilność układu sterowania przy opóźnieniach szybko i wolnozmiennych, Sterowanie z wykorzystaniem modelu procesu. Wykorzystanie środowisk programistyczno-sprzętowych (np. LabView, Matlab) do analizy UAR i projektowania układów i urządzeń sterujących.

Treść projektowa

Graficzne środowisko symulacyjne do wizualizacji i weryfikacji algorytmów sterowania. Dedykowane środowisko symulacyjne do testowania programów studenckich dla sterowników logicznych SIEMENS. Opracowanie architektury systemu sterowania wybranym procesem produkcyjnym.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Burza mózgów (w niektórych tematach wykładowych). Praca z literatura fachową. Praca zespołowa w trakcie wykonania ćwiczeń laboratoryjnych.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form. Ocena z wykładu jest określana na podstawie końcowego kolokwium. Ocena z ćwiczeń jest określana na podstawie: realizacji ćwiczeń oraz Sprawozdań/raportów/programów/plików będących efektem wykonania wszystkich przewidzianych do realizacji ćwiczeń. Ocena z projektu jest określana realizacja celu postawionego studentowi oraz oddanie kompletnego projektu. Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

  1. Barker R., Longman C., Modelowanie funkcji i procesów, WNT W-wa 1996r.
  2. Korzeń Z., Logistyczne systemy transportu bliskiego i magazynowania Tom II Projektowanie, modelowanie, zarządzanie, IliM, Poznań 1998r.;
  3. Kukiełka L.: Podstawy badań inżynierskich, Wyd. Politechnika Koszalińska, 2000r. 

Literatura uzupełniająca

  1. Oniszczuk W.: Metody modelowania, Wyd. Politechnika Białostocka, 1995r.
  2. Czasopisma Control Engineering, Automatyka

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 11:09)