SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Planowanie badań inżynierskich - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Planowanie badań inżynierskich
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-EM-D-06_15Ć_pNadGenHVHRW
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. inż. Eugene Feldshtein
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami statystycznymi stosowanymi w
praktyce inŜynierskiej w celu planowania badań i weryfikacji ich wyników do wykorzystania w dalszym
procesie kształcenia oraz w przyszłej pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Przedmioty specjalnościowe z zakresu eksploatacji maszyn, Elementy inŜynierii powierzchni, Niezawodność
maszyn.

Zakres tematyczny

Treść wykładowa. Wybrane zagadnienia statystyki matematycznej. Wyeliminowanie błędnych wartości
losowych w trakcie analizy wyników pomiarów. Rozkłady prawdopodobieństwa w eksploatacji maszyn.
Obliczenia podstawowych wartości rozkładów prawdopodobieństwa. Testowanie hipotez statystycznych.
Metody określenia istotności wpływu czynników badanych. Zastosowanie analizy korelacyjnej w obliczeniach
inŜynierskich. Zastosowanie analizy regresyjnej w obliczeniach inŜynierskich. Zastosowanie analizy
dyspersyjnej w obliczeniach inŜynierskich. Metody planowania eksperymentu. Plany statyczne
zdeterminowane o róŜnych poziomach. Kwadraty łacińskie. Jednokryterialne metody optymalizacji wyników
badań. Optymalizacja wielokryterialna.
Tematy ćwiczeń.
1. Analiza wstępna wyników badań (analiza graficzna, analiza statystyczna za pomocą programu Excel,
eliminowanie błędów grubych).
2. Sprawdzenie hipotez (testów statystycznych).
3. Opracowanie planu badań zdeterminowanych dwóch i wielopoziomowych.
4. Analiza statystyczna wyników badań zdeterminowanych.
5. Określenie równania regresji za pomocą programu Excel.
6. Analiza korelacyjna wyników badań za pomocą programu Excel.
7. Opracowanie planów badań eliminujących (Taguchi, Plackett-Burman i inne).
8. Opracowanie matrycy optymalizacji metodą simpleks.

Metody kształcenia

Wykłady z wykorzystaniem środków audiowizualnych. Opracowanie referatów i prezentacji multimedialnych w
ramach seminarium i zadań indywidualnych. Praca z ksiąŜkami. Praca zespołowa podczas wykonania
ćwiczeń laboratoryjnych i przygotowania referatów.
 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z 3-ch pisemnych odpowiedzi na
pytania dotyczące teoretycznych zagadnień przedmiotu.
Warunkiem zaliczenia części ćwiczeniowej lub seminaryjnej jest uzyskanie pozytywnych ocen sporządzonych
sprawozdań ze wszystkich zajęć, przewidzianych do realizacji w ramach programu z uwzględnieniem
obecności i aktywności studenta na zajęciach.
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.
Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1. Kukiełka L. Podstawy badań inŜynierskich. Warszawa, PWN, 2002;
2. Korzyński M. Metodyka eksperymentu. Planowanie, realizacja i statystyczne opracowanie wyników
eksperymentów technologicznych. Warszawa, PWN, 2006.

Literatura uzupełniająca

1. Kacprzycki B.L. Planowanie eksperymentu. Podstawy matematyczne. Warszawa, WNT, 1974;
2. Kurcyusz S. Matematyczne podstawy teorii optymalizacji. Warszawa, PWN, 1982;
3. Pająk E., Wieczorkowski K. Podstawy optymalizacji operacji technologicznych w przykładach. Warszawa
PWN 1982.
4. Trajdos T. Matematyka dla inŜynierów. Warszawa, WNT, 1981.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Daniel Dębowski (ostatnia modyfikacja: 26-04-2017 11:08)