SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Filozofia przyrody - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Filozofia przyrody
Kod przedmiotu 08.1-WH-FN-FP-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Kazimierz Jodkowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Poznanie głównych zagadnień i sporów toczonych na gruncie filozofii przyrody.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Stosunek filozofii przyrody do innych dyscyplin filozoficznych

Modele składników materii

Koncepcje czasu i przestrzeni

Istota życia i pochodzenie różnych form życia

Metody kształcenia

Wykład i dyskusja na ćwiczeniach na temat poleconej lektury.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

egzamin

zaliczenie na podstawie pisemnego eseju na wybrany i zaakceptowany przez prowadzącego temat.

Literatura podstawowa

L. Bażenow, K. Morozow, M. Słucki, Filozofia nauk przyrodniczych, Warszawa 1968.

M. Heller, Filozofia przyrody, Kraków 2004.

M. Heller, M. Lubański, Sz.W. Ślaga, Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki, Warszawa 1982.

Literatura uzupełniająca

S. Mazierski, Elementy kosmologii filozoficznej i przyrodniczej, Poznań 1972.

A.G. Van Melsen, Filozofia przyrody, Warszawa 1963.

J. Życiński, Bóg i ewolucja, Lublin 2002.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 30-06-2017 15:42)