SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Filozofia kultury z elementami estetyki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Filozofia kultury z elementami estetyki
Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-FKE-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie 
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstawowej wiedzy na temat kluczowych teorii z zakresu filozofii kultury i estetyki.

Wymagania wstępne

Wiedza na zakresu historii kultury, historii filozofii; umiejętność posługiwania się podstawowymi pojęciami filozoficznymi.

Zakres tematyczny

Wykład:

1. Próby definiowania kultury.

2. Specyfika filozofii kultury i jej miejsce pośród innych dziedzin badań nad kulturą.

3. Główne paradygmaty badawcze w teorii kultury: ewolucjonizm, dyfuzjonizm, funkcjonalizm, konfiguracjonizm, strukturalizm, podejście lingwistyczne, krytyczne, neodarwinizm, i.in.

4. Wybrane problemy filozofii kultury: relacja natura-kultura, kultura a poznanie, rozwój kultury, kultura a świadomość, rola sacrum i profanum w kulturze, kulturotwórcza rola technologii i mediów, władza a kultura, kulturowe czynniki budowania tożsamości (gender, narodowość, religia, itp.), kulturowe formowanie ciała.

5. Społeczne miejsce sztuki, jej rola w obrębie kultury współczesnej (kultura masowa, dystans, dehumanizacja sztuki).

6.Klasyczne koncepcje estetyczne.

7. Estetyka nowożytna.

8. Klasyczna estetyka niemiecka – od Kanta do Hegla.

 

Ćwiczenia:

I. Wybrane koncepcje filozofii kultury:

- Spengler i zmierzch zachodniej cywilizacji;

- Psychoanaliza i kultura ograniczająca naturę;

- Plessner i Gehlen — kultura wspomagająca naturę;

- Cassirer — neokantyzm i teoria form symbolicznych

- Szkoła Frankfurcka, Ortega y Gasset — krytyczna teoria kultury, kultura masowa

- Heidegger, Gadamer, Ricoeur - hermeneutyczne ujęcie kultury

- Levi-Strauss — ukryte struktury kultury

- Bourdieu — habitus, pole i kapitał symboliczny jako determinanty kultury

- Foucault, Habermas, Fairclough — kultura w ujęciu teorii dyskursu

- Baudrillard, Zizek, Agamben — strategie krytyki kultury współczesnej

- McLuhan, Ong, Ulmer, Flusser — medialne determinanty kultury

- Kristeva, Haraway — feministyczna krytyka kultury’

II. Główne problemy estetyki współczesnej.

Dwudziestowieczne estetyki filozoficzne - fenomenologia, psychoanaliza, egzystencjalizm, marksizm i Szkoła Frankfurcka, hermeneutyka.

Inspiracje postmodernistyczne w teorii sztuki. Próby przełamania kryzysu współczesnej estetyki. Nietzscheańskie podstawy współczesnej krytyki estetycznej.

Modernizm jako zapowiedź ponowoczesnych problemów w ujęciu Zygmunta Baumana.

Dekonstrukcja modernizmu – Jaques Derrida, Jonathan Culler, Paul de Man.

Wzniosłość w koncepcji Jean-Francoisa Lyotarda.

Ustanowienie nowego pola współdziałania filozofii i sztuki. Propozycja Wolfganga Welscha

 

 

Metody kształcenia

Wykład: wykład syntetyczny, opisowy, analityczny, problemowy.

Ćwiczenia: dyskusja, praca z tekstem źródłowym, praca ze źródłami cyfrowymi

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Egzamin pisemny, dyskusja problemowa,

Ćwiczenia: weryfikacja przygotowania do zajęć, punkty za aktywność na zajęciach, krytyczne notatki o tekstach źródłowy

Literatura podstawowa

Literatura podstawowa:

1. Baldwin Elain i inni, Wstęp do kulturoznawstwa, Zysk i spółka, Poznań 2007.

2. Dziemidok Bogdan, Główne kontrowersje estetyki współczesnej, Warszawa 2002.

2. Godlewski Grzegorz, Antropologia słowa.

3. Godlewski Grzegorz i in., Wprowadzenie do wiedzy o kulturze.

4. Gołaszewska Maria, Estetyka i antyestetyka

5. Konersmann Ralf,,Filozofia kultury. Wprowadzenie.

6. Mencel Andrzej, Antropologia kultury.

7. Morawski Stefan, Na zakręcie: od sztuki do posztuki.

8. Nowicka Ewa, Świat człowieka - świat kultury

9. Rosińska Zofia, Joanna Michalik, Co to jest filozofia kultury.

10.Tatarkiewicz Władysław, Historia estetyki, (T.1: Estetyka starożytna, T.2: Estetyka średniowieczna, T.3: Estetyka nowożytna).

11. Wilkoszewska Krystyna, Estetyki filozoficzne XX w.

Literatura uzupełniająca

  1. Carroll Noel, Filozofia sztuki masowej. Gdańsk 2011.
  2. Postmodernizm. Wybór tekstów, red. R. Nycz.
  3. Teoretycy, pisarze  artyści o sztuce. Od starożytności do 1500. Wyb. i oprac. Jan Białostocki.  Warszawa 1985.
  4. Teoretycy, pisarze  artyści o sztuce. 1500 - 1600. Wyb. i oprac. Jan Białostocki.  Warszawa 1988.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 30-06-2017 15:42)