SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dzieje filozofii praktycznej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dzieje filozofii praktycznej
Kod przedmiotu 08.1-WH-FPR-DFP-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Przedstawienie ciągłości i integracji zagadnień etyki, polityki i ekonomii, które poprzez tradycje arystotelesowską są określone terminem filozofii praktycznej w odróżnieniu od filozofii teoretycznej. 

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu historii filozofii i etyki. 

Zakres tematyczny

1. Przedmiot filozofii praktycznej - historia i teraźniejszość.

2. Pojęcie celu, działania i środków na gruncie filozofii praktycznej.

3. Teoria i praktyka w poglądach Arystotelesa.

4. Problem szczęśćia i dobra moralnego - etyka dążeń.

5. Obowiązek moralny i etyka powinności.

6. Godność i prawa człowieka.

7. Prawda i słuszność.

8. Odpowiedzialność i etyka odpowiedzialności.

9. Sprawiedliwość i równość. "Złota reguła".

10. Cnoty twarde i cnoty miękkie - kwestia tzw. kompetencji miękkich w postępowaniu. 

 

Metody kształcenia

Wykład, casusy, analiza tekstów. 

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zdanie egzaminu ustnego w oparciu i informacje uzyskane na wykładzie oraz z wybranych lektur. 

Literatura podstawowa

1. Przewodnik po etyce, red. P. Singer, Warszawa 1998.

2. Etyka. Zarys, red. J. Pawlica, Kraków 1992.

3. W. Tatarkiewicz, Pisma z etyki i teorii szczęścia, red. P.J. Smoczyński, Wrocław-Warszawa 1992.

4. R.B. Brandt, Etyka. Zagadnienia etyki normatywnej i metaetyki, Warszawa 1996.

5. Arystoteles, Etyka nikomachejska, (wyd. dowolne)

Literatura uzupełniająca

1. A. MacIntyre, Krótka historia etyki, Warszawa 1995. 

2. A. MacIntyre, Dziedzictwo cnoty. Studium z teorii moralności, Warszawa 1996.

3. H. Jonas, Zasada odpowiedzialności. Etyka dla cywilizacji technologicznej, Kraków 1996.

4. Z. Ziembiński, O pojmowaniu sprawiedliwości, Lublin 1992.

5. S. Szaniawski, O nauce, rozumowaniu i wartościach. Pisma wybrane, Warszawa 1994. 

6. Filozofia odpowiedzialności XX wieku. Teksty źródłowe, red. J. Filek, Kraków 2004. 

7. Etyka u schyłku drugiego tysiąclęcia, red. J. Ziobrowski, Warszawa 2013. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 03-07-2017 15:07)