SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FB3: Religie świata - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FB3: Religie świata
Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-FRŚ-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Piotr Bylica, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zaznajomienie studenta z różnorodnością religii, historią rozwoju oraz związków między różnymi doktrynami religijnymi.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

 1. Różnorodność teorii religii, metodologii badań nad religią, typy religii, aspekty religijności;

 2. Geneza zachowań religijnych u przedstawicieli Homo sapiens;

 3. Religie prehistoryczne i szamanizm;

 4. Konfucjanizm;

 5. Taoizm;

 6. Hinduzim;

 7. Buddyzm;

 8. Zaratusztrianizm;

 9. Judaizm;

 10. Chrześcijaństwo;

 11. Islam.

Metody kształcenia

Dyskusja, praca z tekstem źródłowym, praca ze źródłami cyfrowymi.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja przygotowania do zajęć, punkty za aktywność na zajęciach, krytyczne notatki o tekstach źródłowych, pokaz z użyciem technologii multimedialnych, test końcowy.

Literatura podstawowa

 1. Baranowski W., Świat islamu, Łódź 1987.

 2. Bhagawadgita czyli Peśń Pana, Wrocław – Warszawa – Kraków – Łódź 1988 (wraz ze Wstępem Hanny Wałkowskiej).

 3. Bronk A., Podstawy nauk o religii, Lublin 2003.

 4. Boyce M., Zaratusztrianie. Wiara i życie, Łódź 1988.

 5. Buddyzm, Sieradzan M., Jaworski W, Dziwisz M. (red.), Kraków 1987.

 6. Cook M., Koran, Warszawa 2001.

 7. Dawkins R., Samolubny gen, Warszawa 1996.

 8. Durkheim É., Elementarne formy życia religijnego: system totemiczny, Warszawa 1990.

 9. Durkheim É., Zasady metody socjologicznej, Warszawa 2000.

 10. Taoizm, Dziwisz M. (red.), Kraków 1988.

 11. Eliade M., Historia wierzeń i idei religijnych, T. 1-3 Warszawa 1988-1995.

 12. Eliade M., Szamanizm i archaiczne techniki ekstazy, Warszawa 2001.

 13. Freud S., Kultura jako źródło cierpień, Warszawa 1995.

 14. Freud S., Poza zasadą przyjemności, Warszawa 1976.

 15. Knott K., Hinduizm, Warszawa 2000.

 16. Koran, Warszawa 1986 (wraz z Wprowadzeniem Józefa Bielawskiego).

 17. Lao-tsy, Tao-Te-King czyli Księga Drogi i Cnoty, [w:] „Literatura na Świecie” 1987, Nr 1 (186), s. 3-72.

 18. Mejor M., Buddyzm. Zarys historii buddyzmu w Indiach, Warszawa 2001.

 19. Pismo święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań – Warszawa 1990.

 20. Tyloch W., Judaizm, Warszawa 1987.

 21. Wilson E. O., O naturze ludzkiej, Warszawa 1988.

 22. Wilson E. O., Socjobiologia : wydanie popularnonaukowe, Poznań cop. 2000.

 23. Żbikowski T., Prawie wszystko o Tao, „Literatura na Świecie” 1987, Nr 1 (186), s. 73-84.

Literatura uzupełniająca

 1. Baldock John, Symbolika chrześcijańska, Rebis, Poznań 1994.

 2. Bancroft Anne, Współcześni mędrcy i mistycy, Pusty Obłok, Warszawa 1991.

 3. Lao-tsy, Tao-Te-King czyli Księga Drogi i Cnoty, w: Literatura na Świecie 1987, Nr 1 (186), s. 3-72.

 4. Bhagawadgita czyli Peśń Pana, Biblioteka Narodowa, Zakład Narodowy Im. Ossolińskich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Łódź 1988.

 5. Lohfink Gerhard, Zrozumieć Biblię, PAX, Warszawa 1987.

 6. Piers Vitebsky, Szaman, Świat Książki, Warszawa 1996.

 7. Taylor Charles, Oblicza religii dzisiaj, Znak, Kraków 2002.

 8. Tokarski Stanisław, Jogini i wspólnoty. Nowoczesna recepcja hinduizmu, PAN, Zakład Krajów Pozaeuropejskich, Wrocław – Warszawa – Kraków – Łódź 1987.

 9. Żbikowski Tadeusz, „Prawie wszystko o Tao”, Literatura na Świecie 1987, Nr 1 (186), s. 73-84.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 30-06-2017 15:42)