SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FA5: Filozofia szczęścia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FA5: Filozofia szczęścia
Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-FFS-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Tomasz Mróz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z poglądami wybranych filozofów nt. szczęścia w ujęciu historycznofilozoficznym.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Klasyczne koncepcje szczęścia, które powstały w starożytności; wybrane koncepcje renesansowe i krytyczny namysł nad pojęciem szczęścia w epoce nowożytnej.

Metody kształcenia

seminarium, dyskusja, wykład konwersatoryjny

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

aktywne uczestnictwo w zajęciach; przygotowanie do zajęć weryfikowane w dyskusji i podczas tzw. wejściówek; końcowy test

Literatura podstawowa

Wszystkie teksty źródłowe (głównie fragmenty z dzieł filozofów) zostaną wskazane podczas zajęć.

Literatura uzupełniająca

  1. Najpiękniejsza historia szczęścia. Rozmowy A. Germain z A. Comte-Sponvillem, J. Delumeau i A. Farge, przeł. E. Burska, Warszawa 2008.

  2. Głombik C., Oblicza szczęścia, Warszawa 1982.

  3. Tatarkiewicz W., O szczęściu, Warszawa 1985.

  4. White N., Filozofia szczęścia. Od Platona do Skinnera, przeł. M. Chojnacki, Kraków 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 30-06-2017 15:42)