SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FA6: Filozofia dialogu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FA6: Filozofia dialogu
Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-FD-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Paweł Walczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studenta z podstawowymi założeniami  filozofii dialogu oraz z twórczością wybranych przedstawicieli tego nurtu.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

1. Źródła i inspiracje filozofii dialogu – idea dialogu w historii filozofii od Sokratesa po dialogików XX w. Informatywny a osobowy aspekt dialogu. Filozofowanie jako spotkanie osób. Racjonalność, dyskursywność i mistyka w filozofii dialogu.

2. Filozofia dialogu jako nowy paradygmat filozofii (dialogika, filozofia spotkania, filozofia Ty, filozofia Innego) od Feuerbacha przez Ebnera, Rosenzweiga, Cohena do Martina Bubera, Gabriela Marcela, Levinasa, Józefa Tischnera.

3. „Nowa filozofia” Feuerbacha – odkrycie relacji dialogicznej Ja-Ty jako podstawy filozofii.

4. Filozofia dialogu w ujęciu Bubera

5. Filozofia Innego Levinasa

6. Filozofia dialogu G. Marcela

7. Filozofia dialogu J. Tischnera

Metody kształcenia

Wykład z elementami pogadanki, praca z tekstem źródłowym, dyskusja

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność w czasie zajęć: udział w dyskusji, przygotowanie tekstu; praca pisemna: esej na zadany temat

Literatura podstawowa

I Teksty źródłowe:

M. Buber, Problem człowieka, przeł. i wstępem opatrzył J. Doktór, PWN, Warszawa 1993

E. Levinas, Etyka i Nieskończony. Rozmowy z Philippem Nemo, przeł. B. Opolska-Kokoska, Kraków 1991

J. Tischner, Twarz innego. Teksty filozoficzne, PAT, Kraków 1985

 

II Opracowania:

W. Tyburski, Idea dialogu w dziejach filozofii, w: Filozofia dialogu pod red. M. Kallasa, Toruń 2000

B. Baran, Filozofia dialogu, wyd. Znak, Kraków 1991

M. Jantos, Filozofia dialogu. Źródła, zasady, adaptacje, PWN, Kraków 1997

Filozofia dialogu – perspektywy i aspekty dialogu, t. 1-3, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 30-06-2017 15:42)