SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FB6: Nietzsche a filozofia współczesna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FB6: Nietzsche a filozofia współczesna
Kod przedmiotu 08.1-WH-FP-FNFW-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Tomasz Turowski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Bezpośrednim celem przedmiotu będzie zaznajomienie studentów z postacią Fryderyka Nietzschego, przy szczególnym uwzględnieniu jego wpływu na filozofię współczesną.

Wymagania wstępne

Znajomość historii filozofii, szczególnie antycznej, nowożytnej i współczesnej. Umiejętność posługiwania się metodami: fenomenologiczną, hermeneutyczną i dekonstrukcją. Znajomość niemieckiego w stopniu podstawowym. 

Zakres tematyczny

Tematyka obejmuje wprowadzenie do biografii myśli Nietzschego i ukazania jego dzieła na tle epoki. Ponadto najważniejszym będzie pokazanie wpływu jaki myśl Nietzschego wywarła na współczesność, szczególnie na Heideggera, Jaspersa i tzw. myślicieli francuskich (głownie na Derridę i Deleuza, czy Klossowskiego). Poza tym ważne będzie uwypuklenie sposobu w jaki wartościująca filozofia życia ukształtowała podłoże pod dekonstrukcję, hermeneutykę, fenomenologię, tzw. postmodernizm, czy przede wszystkim jaki miała wpływ na etykę współczesną.

Metody kształcenia

Po każdej części wykładowej dyskusja na temat zaprezentowany na wykładzie.

Efekty kształcenia i metody weryfikacji osiągania efektów kształcenia

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz przygotowanie referatu na temat zadany przez prowadzącego. Egzamin ma formę ustną.

Literatura podstawowa

1. F. Nietzsche, Dzieła zebrane.

2. M. Heidegger, Nietzsche, tom 1 i 2, PWN, 1998-1999.

3, G. Deleuze, Nietzsche i filozofia współczesna, Spacja, 1998.

4. P. Klossowski, Nietzsche i błędne koło, KR, 1996.

5. K. Jaspers, Rozum i egzystencja. Nietzsche a chrześcijaństwo, PWN, 1991.

 

 

Literatura uzupełniająca

1. L. Szestow, Dostojewski i Nietzsche. Filozofia tragedii, Czytelnik, 2000.

2. B. Baran, Postnietzsche. Reaktywacja, inter esse, 2003.

3. M. P. Markowski, Nietzsche. Filozofia interpretacji, Universitas, 1997.

4. M. Moryń, Wola mocy i myśl. Spotkania z filozofią Nietzschego, Rebis, 1997.

5. Nietzsche 1900-2000, red. A. Przybysławski, Aureus, 1997.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 30-06-2017 15:42)