SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wprowadzenie do studiów wyższych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do studiów wyższych
Kod przedmiotu 08.1-WH-KP-WSW-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapewnienie podstawowych informacji dotyczących specyfiki studiów uniwersyteckich oraz metod studiowania. Wśród nich szczególny nacisk położony będzie na samodzielne zdobywanie informacji, organizowanie własnego warsztatu pracy, czyli umiejętności niezbędnych w dalszym przebiegu studiów.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Problemy historii, struktury i tradycji uniwersyteckich. Przedstawiona zostanie specyfika piśmiennictwa filozoficznego, a także specyfika studiów filozoficznych i psychologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności podstawowych w pracy studenckiej. Wśród nich znajdzie się korzystanie z bibliografii drukowanych i elektronicznych baz danych, metody samodzielnego poszukiwania informacji bibliograficznych, a także podstawy pisania prac i referatów (metody konstruowania przypisów, bibliografii itp.), korzystanie z bibliotek i czytelń. Poruszone zostaną także tematy prawne, tj. zagadnienie praw autorskich, oraz metodologiczne w odniesieniu do filozofii i psychologii.

            Specyfika studiów wyższych na kierunku kulturoznawstwo (koncepcja i program studiów licencjackich) oraz organizacja kształcenia na Uniwersytecie Zielonogórskim i Wydziale Humanistycznym (zasady wyboru form zaliczania przedmiotów w obrębie danego kierunku; zasady punktacji ECTS; regulamin studiów); organizacja Uniwersytetu Zielonogórskiego i Wy-działu Humanistycznego; zapoznanie z Biblioteką Uniwersytecką; programy krajowej i międzynarodowej wymiany studentów (Erasmus, MOST i MOSTECH); koła naukowe i organizacja życia studenckiego (m.in. samorząd studencki) na Uniwersytecie Zielonogórskim; Zielona Góra – miasto, instytucje kultury, kalendarz imprez kulturalnych.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny i konwersatoryjny, metoda działalności praktycznej (indywidualnej i grupowej), pokaz, wycieczka.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie uczestnictwa w zajęciach, aktywnego udziału w dyskusjach i wykazania się w umiejętnościami praktycznymi; napisanie końcowej pracy, świadczącej o nabyciu i stosowaniu tych umiejętności.

Literatura podstawowa

Regulamin ECTS w Uniwersytecie Zielonogórskim.

Regulamin studiów (wprowadzony uchwałą nr 522 Senatu UZ z dn. 25.04.2012 r.).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków i trybu przenoszenia zajęć zaliczonych przez studenta z dnia 14 września 2011 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 r.

Statut Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Literatura uzupełniająca

Kazimierz Twardowski, Jak studiować filozofię, w: Tenże, Rozprawy i artykuły filozoficzne, Lwów 1927.

Jacek J. Jadacki, Jak studiować filozofię, Warszawa 1994.

Jan Hartman, Jak poważnie studiować filozofię (dwa wydania).

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 30-06-2017 15:53)