SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wstęp do językoznawstwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wstęp do językoznawstwa
Kod przedmiotu 09.3-WH-KP-WDJ-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. zw. dr hab. Marian Bugajski
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Zaliczenie 
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z zakresu językoznawstwa ze szczególnym uwzględnieniem lingwistyki kulturowej i normatywnej.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1. Co to jest język. Sposoby definiowania języka.

2. Język jako system znaków.

3. Struktura języka.

4. Miejsce językoznawstwa wśród innych nauk.

5. Przegląd dyscyplin językoznawczych.

6. Najważniejsze problemy językoznawstwa kulturowego.

-   przedmiot i zakres badań etnolingwistyki, miejsce etnolingwistyki w ogólnej klasyfikacji nauk;  

-  taksonomie językowe « taksonomie naukowe; kategoryzacja w języku;

-  relatywizm językowy i kulturowy (hipoteza E. Sapira i B. Whorfa);

- etnolingwistyka współczesna – główne kierunki badań nurtu relatywistycznego i uniwersalistycznego;

- antropocentryzm (antropomorfizm, antropometryzm), egocentryzm, etnocentryzm;

- kategoryzacja (konceptualizacja) w języku;

- językowy obraz świata;

- uniwersalia językowe;

- leksyka  uwarunkowana kulturowo (słowa-klucze);

- kulturowe uwarunkowania w gramatyce.

7. Najważniejsze problemy językoznawstwa normatywnego.

- kultura języka jako jeden z podstawowych składników kultury narodowej;

- system języka, norma, uzus, tekst (kodyfikacja i jej stosunek do uzusu i systemu);

- innowacja a błąd językowy;

- zasady poprawności językowej we współczesnej polszczyźnie;

- grzeczność językowa, etyka, estetyka, etykieta językowa w odbiorze społecznym, w komunikacji interpersonalnej i społecznej;

- wpływy i wyrazy obce w języku polskim;

- moda językowa;

- poradnictwo językowe w Polsce: ośrodki świadomej pracy nad kulturą współczesnej polszczyzny, podstawowe publikacje normatywne.

 

 

Metody kształcenia

wykład, dyskusja problemowa, prezentacja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

kolokwium, punkty za aktywność na zajęciach, krytyczne notatki o tekstach źródłowum, preznetacja

Literatura podstawowa

Anusiewicz J., Lingwistyka kulturowa. Zarys problematyki, Wrocław 1995.

Bartmiński J. (red.) – Współczesny język polski, Lublin 2001.

Bartmiński J. (red.) – Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, t. 2: Współczesny język polski, Wrocław  1993.

Bugajski M., Język w komunikowaniu, Warszawa 2006,2007.

Furdal A., Językoznawstwo otwarte, Wrocław 2000 (wyd. III).

Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.

Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

Miodek J., Kultura języka w teorii i praktyce, Wrocław 1983.

Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, Warszawa 1988.

Łuczyński E.,  Maćkiewicz J., Językoznawstwo ogólne, Gdańsk 2009.

Sapir E., Kultura, język, osobowość, Warszawa 1978.

Wierzbicka A., Język – umysł – kultura, Warszawa 1999.

Wierzbicka A.,  Słowa klucze. Różne języki – różne kultury, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

Bralczyk J., Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka, Warszawa 2008.

Jak pisać? Razem czy osobno? Poradnik ze słownikiem, pod red. E. Polańskiego, A. Skudrzykowa, Warszawa 2011.

„Język a Kultura”, t. 14, pod red. I. Nowakowskiej-Kempnej, A. Dąbrowskiej i J. Anusiewicza, Wrocław 2000.

Mówimy uprzejmie. Poradnik językowego savoir-vivre'u, pod red. M. Marcjanik, Warszawa 2010.

Piszemy poprawnie. Poradnik językowy PWN, pod red. A. Kubiak – Sokół, Warszawa 2012.

Poprawnie po polsku. Poradnik językowy PWN, pod red. A. Kubiak – Sokół, Warszawa 2007.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 30-06-2017 15:53)