SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wprowadzenie do przemysłu kreatywnego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do przemysłu kreatywnego
Kod przedmiotu 04.2-WH-PKI-WPK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką przemysłów kreatywnych oraz ich roli w rozwoju ekonomicznym.

Wymagania wstępne

Podstawy wiedzy z historii, kultury i rozwoju ekonomicznego.

Zakres tematyczny

Twórczość i sztuka, kreatywność i jej rodzaje.

Sektor kreatywny, gospodarka kreatywna, przemysły kreatywne  - definicja.

Sektor kreatywny - kultura i przedsiębiorczość w XXI wieku. 

Przemysł kreatywny - rodzaje działalności.

Struktura przemysłów kreatywnych.

Kultura i sektor kreatywny a ekonomia kultury.

Sektor kreatywny a konkurencyjność i innowacyjność gospodarki.

Znaczenie przemysłów kreatywnych dla rozwoju lokalnego.

Sektor kreatywny - dywersyfikacja rozwoju społecznego i politycznego i ekonomicznego,

 

 

 

 

Metody kształcenia

Dyskusja, praca z tekstem źródłowym, dyskusja, praca koncepcyjna i problemowa, metody aktywizujące (burza mózgów, projekty, dyskusje).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja przygotowania do zajęć, punkty za aktywność na zajęciach, wystąpienie z prezentacją power point.

Literatura podstawowa

Carr J., Creative Industries, creative workers and the creative economy: a review of selected recent literature, Scottish Government Social Research, Edinburgh 2009.

Florida R., Narodziny klasy kreatywnej, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.

Hausner J., Karwińska A., Purchla J., Kultura a rozwój, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2013.

Kasprzak R., Przemysły kreatywne w Polsce, uwarunkowania i perspektywy, Kamon Consulting, Warszawa 2013.

Landry C., Kreatywne miasto. Zestaw narzędzi dla miejskich innowatorów, NCK, Warszawa 2013.

Nacher A. (red.), Spacerowicze, nomadzi i sieciowi łowcy okazji, Małopolski Instytut Kultury, Kraków 2012.

Szultka S., Zbieranek P. (red.), Kultura – polityka – rozwój. O kulturze jako „dźwigni” rozwoju społecznego polskich metropolii i regionów, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2012.

Throsby D., Ekonomia i kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2010.

Towse, R.„ Ekonomia kultury. Kompendium. Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.

 

Literatura uzupełniająca

Cieślik J., Internacjonalizacja młodych, innowacyjnych firm, PARP, Warszawa 2011.

Grochowski M., Sektor kreatywny w Warszawie. Potencjał i warunki rozwoju, Creative Metropoles, Warszawa 2010.

Hausner J. i wsp., Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu?, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej, Kraków 2012.

Klincewicz K. et al., Klasa kreatywna w Polsce. Technologia, talent i tolerancja jako źródła rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2012.

Krapiński B. i in., Klastry w sektorach kreatywnych – motory rozwoju miast i regionów, PARP, Warszawa 2012.

Stryjakiewicz T. et al., Sektor kreatywny w poznańskiej gospodarce, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań 2009.

Wojnar K., Grochowski M., Infrastruktura kultury: polityka spójności, atrakcyjność miast, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa 2011.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 30-06-2017 15:53)