SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Literaturoznawstwo kulturowe - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Literaturoznawstwo kulturowe
Kod przedmiotu 09.2-WH-KP-LK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Dorota Kulczycka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Uwrażliwienie studentów na XX-wieczne i XXI-wieczne tendencje istniejące w humanistyce, a znajdujące swój wyraz w tekstach kultury (w prozie, poezji, dramacie, filmie, malarstwie, rzeźbie, muzyce itd.). Zapoznanie z ważniejszymi teoriami i metodologiami obecnymi we współczesnym literaturoznawstwie, a przydatnymi też w badaniu innych dziedzin kultury. Zaznajomienie z pojęciami: powinowactwo/korespondencja sztuk, intersemiotyczność, intertekstualność, komparatystyka, interferencja sztuk, ekfraza, ekfrastyczność i in. Nabycie przez Studentów umiejętności osadzania tekstów literackich w kontekstach (szczególnie muzycznych i sztuk wizualnych). Uzyskanie umiejętności swobodnego poruszania się po polskim i europejskim obszarze kulturowym i wyrażania własnych spostrzeżeń powstałych na drodze wnikliwej analizy i interpretacji.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Antropologia literacka; antropologia literatury, widowisk i filmu; antropologia kultury itd. Postmodernizm i posthumanizm w literaturze i w sztuce. Postkolonializm w literaturze w kontekście procesów dekolonizacji bądź neokolonizacji; postkolonializm w powiązaniu z dekonstrukcjonizmem, (neo)marksizmem i feminizmem. XX-wieczne nurty filozoficzne i ich odzwierciedlenie w literaturze i filmie. Interferencja sztuk. Powinowactwa literatury z tekstami kultury. Pojęcie ekfrazy i ekfrastyczności. Gry intertekstualne i intersemiotyczne na płaszczyźnie: dzieło literackie – dzieło filmowe. Problem adaptacji i ekranizacji. Animal studies, humanistyka ekologiczna i tzw. trzecia kultura. Posthumanizm a transhumanizm. Idea gatunków (s)towarzyszonych i ich relacji z ludźmi według Donny Haraway i ich obecność w literaturze.

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, wykład problemowy i konwersatoryjny, praca z tekstem źródłowym, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność i zaliczenie udziału w zajęciach, egzamin końcowy.

Literatura podstawowa

„Teksty Drugie” 2007 nr 4 (wybór); 2007, nr 6 (całość tomu); 2008 nr 1-2 (wybór); 2011, nr 3 (wybór); 2013 nr 1-2 (wybór).

 „Ethos” 1996, nr 1-2 [33-34] (wybór).

Baudrillard J., Procesja symulakrów, przeł. T. Komendant, [w:] Postmodernizm. Antologia przekładów, wybrał, oprac. i przedmową opatrzył R. Nycz, Kraków 1998, s. 175-189.

Eco U., Imię róży, przeł. A. Szymanowski, Warszawa 1988.

Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.  

Coetzee J. M., Foe, tłum. M. Konikowska, Warszawa 2007.

Spivak G. Ch., Krytyka postkolonialnego rozumu, fragment, [w:] A. Burzyńska, M.P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Antologia, Kraków 2006. 

Dziadek A., Obrazy i teksty, Katowice 2007.

Jan Paweł II, Tryptyk rzymski, medytacje

Żulczyk J., Zrób mi jakąś krzywdę... czyli wszystkie gry video są o miłości, Warszawa 2018.

Małecki W., Polska Dzikość serca za pięćdziesiąt złotych. Kultura popularna w Zrób mi jakąś krzywdę Jakuba Żulczyka, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 16 (36), s. 205-224.

Słowacki J., Mazepa, [w:] Dramaty, wstępem opatrzył S. Treugutt, ilustrował J. M. Szancer, Wrocław 1952 (lub inne wydanie).

Nurowska M., Nakarmić wilki, Warszawa 2010;

Wiśniewska W., Posthumanizm utopią literatury? Problem (nie)obecności perspektyw posthumanistycznej i transhumanistycznej w polskich badaniach nad literaturą, [w:] Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i zwierząt, red. J. Tymieniecka-Suchanek, Katowice 2014, s.304-324. (dostępne w pdf).

Teoria-literatura-życie. Praktykowanie teorii w humanistyce współczesnej, tom I, pod red. A. Legeżyńskiej i R. Nycza, Warszawa 2012 (wybrane artykuły).

Literatura uzupełniająca

Antropologia widowisk. Zagadnienie i wybór tekstów, oprac. A. Chałupnik, W. Dudzik i in., wstęp i red. L. Kolankiewicz, Warszawa 2005.

Antropologizowanie humanistyki. Zjawisko – proces – perspektywy, red. J. Kowalewski, W. Piasek, Olsztyn 2009.

Bojda M., Bełkot i wymioty. O pop-kulturowym języku w twórczości Pokolenia Nic, [w:] Język nowej literatury, red. K. Michalewski, Łódź 2012, s. 14-21.

Czyżak A., Wilki- metafora, porównanie, paralelizm, „Polonistyka. Innowacje” 2017, nr 5, s.21-30, (dostępne w pdf).

Kulczycka D., Sacrum i antysacrum w Inwazji barbarzyńców (2003) Denysa Arcanda. W 50-lecie europejskiej i amerykańskiej rewolucji kulturalnej, „Biuletyn Edukacji Medialnej”, Edukacja Medialna KUL, 2/2017, s. 83-105.

Kulczycka D., W cieniu rewolucji kulturalnej 1968 r. O Inwazji barbarzyńców (2003) Denysa Arcanda raz jeszcze, „Media-Kultura-Komunikacja Społeczna”, 13/3, 2017, s. 99-125.

Lyotard J.-F., Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy, przeł. M. Kowalska i J. Migasiński, Warszawa 1997.

Michał Anioł Buonarotti, oprac. Jan Białostocki, Warszawa 1971.

Nikodem M., Tańczący z wilkami, biegnąca z wilkami. Próba Ricoeurowskiej analizy symbolu wilka [w:] Wilki i ludzie: małe kompendium wilkologii, D. Wężowicz-Ziółkowska, E. Wieczorkowska, K. Jaglarz, s. 271-286, (dostępne w pdf).

Nurowska M., Requiem dla wilka, Warszawa 2011.

Skórczewski D., Interpretacja postkolonialna: etyka nauki, nauka etyki, [w:] Filozofia i etyka interpretacji, red. A. F. Kola, A. Szahaj, Kraków 2007, s. 305-316.

Skrzypczak P., Filmowe panoramy społeczeństwa polskiego XIX wieku, Toruń 2004.

Smaga A., Freski Michała Anioła i słowa Jana Pawła II, „Pamiętnik Literacki” 2007, z. 4, s. 5-19, (dostępne w pdf).

Zawojski P., Posthumanizm, czyli humanizm naszych czasów, „Kultura i Historia” nr 32/2017, s. 68-76, (dostępne w pdf).

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 12-07-2019 23:02)