SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kobiety w filozofii - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kobiety w filozofii
Kod przedmiotu 08.1-WH-K-KF-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach Gender studies i tożsamość płci
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Lilianna Kiejzik
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest odnalezienie w materiale historii filozofii kobiet – twórczyń, piszących traktaty filozoficzne, a w twórczości filozofów – mężczyzn zagadnień feministycznych, równości płci albo po prostu wypowiedzi o kobietach.

Wymagania wstępne

Bez wymagań wstępnych.

Zakres tematyczny

Przedmiot obejmuje czas całej historii filozofii, od starożytności po współczesność.

Metody kształcenia

Dyskusja, praca z tekstem źródłowym, praca ze źródłami cyfrowymi.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Punkty za aktywność na zajęciach, krytyczne notatki o tekstach źródłowych.

 

Literatura podstawowa

1.      Arystoteles, O rodzeniu się zwierząt, przeł. P. Siwek, Warszawa 1979.

2.      Gilmore D.D., Mizoginia czyli męska choroba, przeł. J. Morgański, Kraków 2003.

3.      Kartezjusz, Listy do księżniczki Elżbiety, przeł. J. Kopania Warszawa 1995.

4.      L.Kiejzik, Kobiety w filozofii, filozofowie o kobietach, Zielona Góra, 2012.

5.      Rousseau J.-J., Wyznania, przeł T. Żeleński (Boy), Kraków 2003.

Literatura uzupełniająca

1.      Aliti A., Dzika kobieta, przeł. E. Ptaszyńska-Sadowska, Gdynia 1996.

2.      Bogucka M., Gorsza płeć, Warszawa 2005.

3.      Seibert I., Kobieta starożytnego Wschodu, Warszawa 1975.

4.      Stadnik K., A Wójtowicz, Anielice czy diablice?, warszawa 2009.

5.      Twardowska K., Cesarzowe bizantyńskie, Kraków 2009.

6.      Utrio K., Córki Ewy: historia kobiety europejskiej, Warszawa 1998.

7.      Winniczuk L., Kobieta w starożytności, Lwów 1935.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 30-06-2017 15:53)