SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Badanie kultury - projekt - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Badanie kultury - projekt
Kod przedmiotu 08.9-WH-KP-BK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Marcin Sieńko
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest stworzenie możliwości kształtowania postawy zaangażowania studenta w życie kulturalne na uczelni i w regionie, uświadomienie potrzeby działania na rzecz popularyzacji wiedzy o kulturze oraz działania na rzecz promowania szerokiego dostępu do kultury. Ponadto przedmiot poprzez formę projektu kształtuje umiejętność organizacji własnej pracy oraz współpracy w grupie. 

Wymagania wstępne

Brak. 

Zakres tematyczny

 1. Metody popularyzacji wiedzy;
 2. wprowadzenie w metodę projektu:
 3. planowanie działania,
 4. tworzenie harmonogramu zadań,
 5. realizacja projektu,
 6. tworzenie dokumentacji projektu,
 7. ewaluacja.

Metody kształcenia

Dyskusja. Burza mózgów. Praca ze źródłami. Prowadzenie pracy grupowej pod kierunkiem wykładowcy. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w pracy grupy. Terminowe opracowanie projektu zgodnie z założeniami. 

Literatura podstawowa

 1. M. Szymański, O metodzie projektów, Wyd. Żak 2000.
 2. A. Wołoszyn–Korczyk, Metoda projektów, w: „Nowa Szkoła” 2000 nr 6. 
 3. Mikina A., Zając B., Jak wdrażać metodę projektów. Kraków 2006. 

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 03-07-2017 16:55)