SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka
Kod przedmiotu 08.9-WH-KP-PRA-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Jolanta Osękowska-Sandecka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 90 6 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 1. Nabycie przez studentów umiejętności wykorzystania wiedzy w działaniach zawodowych;
 2. Zapoznanie studentów z zasadami i regulacjami prawnymi związanymi z zatrudnieniem;
 3. Zapoznanie z zasadami komunikacji i pracy w zespole;
 4. Nabycie przez studentów umiejętności organizowania pracy własnej i zespołowej;
 5. Poznanie aktualnej sytuacji na rynku pracy;

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

 1. Zaznajomienie praktykanta z organizacją pracy
 2. Zapoznanie praktykanta ze specyfiką branży, zakresem działań firmy, instytucji, w której odbywa praktykę
 3. Zapoznanie studenta z podstawami prawa pracy
 4. Zapoznanie praktykanta z zakresem zadań oraz sposobem ewaluacji
 5. Planowanie pracy
 6. Monitorowanie pracy praktykanta
 7. Ocena wywiązania się z powierzonych zadań

Metody kształcenia

Praktyki mogą być realizowane w dowolnej placówce: instytucje publiczne, administracja, placówki oświatowe i kulturalne, firmy, instytucje pozarządowe, prywatne przedsiębiorstwa.

Praktykant powinien odbywać praktyki na stanowisku, które pozwoli mu na osiągnięcie założonych efektów kształcenia oraz zgodnym z celami praktyki

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia praktyk jest terminowe złożenie przez studenta dokumentacji przebiegu praktyki.

Literatura podstawowa

Regulamin Praktyk Niepedagogicznych Wydziału Humanistycznego.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 30-06-2017 15:53)