SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FA3: Socjologia moralności - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FA3: Socjologia moralności
Kod przedmiotu 08.1-WH-KP-FSM-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Stefan Konstańczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem wykładu jest zaznajomienie studentów z podstawowymi zagadnieniami z zakresu socjologii moralności. Sfera moralna zostanie przedstawiona jako struktura dynamiczna, podlegająca ewolucji wraz z kulturą lokalną i globalną. Studenci w trakcie zajęć nabywają również kompetencji w zakresie samodzielnej analizy problemów moralnych ujawniających się w życiu społecznym

Wymagania wstępne

Studenci powinni mieć opanowane podstawy wiedzy z zakresu historii filozofii a także podstaw socjologii lub teorii kultury.

Zakres tematyczny

1. Badanie zjawisk moralnych w nauce. Etyka opisowa. 2. Biologiczne i społeczne determinanty moralności. 3. Moralność a religia. 4. Kultura, moralność, obyczaje. 5. Geneza badań socjologicznych nad moralnością. Przedmiot i metody badań socjologii moralności. 6. Znaczenie badań socjologicznych nad moralnością dla edukacji i polityki społecznej. 7-10. Pojęcie etosu. Etosy wybranych grup społecznych (rycerski, lekarski, mieszczański, etos pracy). 11. Normy moralne - ich istota, rodzaje oraz społeczne znaczenie. 12. Patologie moralne w społeczeństwie. 13-14. Zderzenie cywilizacji.. Przemiany moralności w świecie współczesnym. 15. Kondycja moralna współczesnego społeczeństwa polskiego.

Metody kształcenia

symulacja, metoda projektu, metoda przypadków, dyskusja panelowa

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach oraz złożenie pracy pisemnej dotyczącej analizy wybranego problemu moralnego. Ocena końcowa jest wystawiana  na podstawie oceny z kolokwium oraz z pracy pisemnej

Literatura podstawowa

1.      Z. Bauman, Dwa szkice o moralności ponowoczesnej, Instytut Kultury, Warszawa 1994.

2.      Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, Aletheia, Warszawa 2012.

3.      K. Kiciński, Socjologia moralności,: Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1984.

4.      Kondycja moralna społeczeństwa polskiego, pod red. J. Mariańskiego, WAM, Kraków 2002.

5.      J. Mariański, Socjologia moralności,: Wydawnictwo KUL,  Lublin 2006.

6.      M. Ossowska, Ethos rycerski i jego odmiany, PWN, Warszawa

7.      M. Ossowska, Moralność mieszczańska, Ossolineum, Wrocław 1985.

8.      M. Ossowska, Normy moralne. Próba systematyzacji. PWN, Warszawa 1985:

9.      M. Ossowska, Socjologia moralności. Zarys zagadnień, PWN, Warszawa 1985.

10.    P. Pharo,. Moralność a socjologia: sens i wartości między naturą i kulturą, Oficyna Naukowa Warszawa: 2008.

Literatura uzupełniająca

1.      K. Kiciński, Orientacje moralne. Próba typologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1998.

2.      S. Konstańczak, Odkryć sens życia w swej pracy. Wokół problemów etyki zawodowej, Wyd. WSP, Słupsk 2000.

3.      Cz. Znamierowski, Oceny i normy, PWN, Warszawa1975.

4.      F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, PWN, Warszawa 1974.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 30-06-2017 15:53)