SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FB3: Teoria reklamy i PR - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FB3: Teoria reklamy i PR
Kod przedmiotu 08.1-WH-KP-FTRPR-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie z podstawowymi terminami i koncepcjami z zakresu reklamy i PR; z wiedza o tworzeniu strategii marketingowych i public relations.

Wymagania wstępne

Podstawy wiedzy o społeczeństwie i komunikacji społecznej.

Zakres tematyczny

 

Wykład

 1. Wprowadzenie teoretyczne do zagadnień komunikacji społecznej i miejsca Public Relations w dyskursie komunikacyjnym: relacje między teorią a praktyką PR, PR a reklama i marketing, etyka PR;
 2. Cele i PR w Polsce i na Świecie
 3. Modele PR: rozgłos (publicity); informacja publiczna; dwukierunkowy asymetryczny; dwukierunkowy symetryczny.
 4. Public Relations a reklama i marketing.
 5. Funkcje reklamy
 6. Rodzaje reklamy ze względu na treść i media
 7. Etapy projektowania reklamy
 8. Korzyści i zagrożenia płynące z reklamy

Ćwiczenia

 1. Budowanie tekstów PR: relacje pomiędzy medium a konstrukcją tekstu, segmentacja mediów polskich, konstrukcja komunikatów w relacji z celem komunikacji;
 2. Warsztat i narzędzia pracy PR-owca: znajomość podstawowych usług komunikacji, umiejętność doboru odpowiednich narzędzi, zarządzanie nimi, kosztorysowanie, elementy zarządzania projektami PR, strategia PR;
 3. Znajomość rynku Public Relations: trendy, rozwój, media, konkurencja i otoczenie, wiedza na temat możliwości stojących przed absolwentami specjalizacji PR;
 4. Specyfika instrumentów PR w zależności od sfer i zakresu działania (PR produktowy, PR korporacyjny, PR finansowy itp.);
 5. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnej (negocjacje, autoprezentacja, występowanie przed kamerą, copywriting itd.).

Metody kształcenia

Wykład syntetyczny, opisowy, analityczny, problemowy.

Dyskusja, praca z tekstem źródłowym, metoda projektu. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 

Weryfikacja przygotowania do zajęć, punkty za aktywność na zajęciach, wystąpienie z prezentacją power point.

Literatura podstawowa

 1. M. Lisowska-Magdziarz, Bunt na sprzedaż. Przemysł muzyczny – reklama – semiotyka, Kraków 2000.
 2. Pitrus, Znaki na sprzedaż. W stronę integracyjnej teorii reklamy, Kraków 2005.
 3. K. Skowronek, Reklama. Studium pragmalingwistyczne, Kraków 2001.
 4. E. Szczęsna, Poetyka reklamy, Warszawa 2003.
 5. Kwarciak, Co trzeba wiedzieć o reklamie, Kraków 1999.
 6. D Doliński Psychologia reklamy", Wrocław 1998.
 7. J. T. Russell, W.R. Lane, Reklama według Ottona Kleppnera, 2000.
 8. Joanna Łodziana-Grabowska, Efektywność reklamy", Warszawa 1996.
 9. M. Napierała Filozofia reklamy: historia, psychologia, techniki, Kraków 2012.
 10. J. Ph. Jones, Jak działa reklama, Gdańsk 2004.
 11. K. Burtenshaw, N. Mahon, C. Barfoot, Kreatywna reklama, Warszawa 2007.
 12. R. Heath, Ukryta moc reklamy, Gdańsk 2006. 

Literatura uzupełniająca

 1. A. Benedykt, Reklama jako proces komunikacji. Wrocław 2004.

 2. D. Ogilvy, Wyznania człowieka reklamy, Warszawa 2000.

 3. A. Góźdź, Reklama i public relations jako instrumenty promocji; Kielce 2005.

 4. S. Kuśnierski, Reklama jest sztuką, Warszawa 2000.

 5. K. Albin, Reklama. Przekaz, odbiór, interpretacja, Wrocław 2000.

 6. D. Doliński, Psychologiczne mechanizmy reklamy. Gdańsk 2003.

 7. A. Ries, L. Ries, Upadek reklamy i wzlot public relations, Warszawa 2004.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 30-06-2017 15:53)