SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FB6: Wybrane koncepcje z estetyki polskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FB6: Wybrane koncepcje z estetyki polskiej
Kod przedmiotu 08.1-WH-KP-FWKEP-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Roman Sapeńko, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem jest zapoznanie studentów z osiągnięciami polskiej estetyki na przykładzie wybranych autorów.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu historii kultury, historii sztuki, historii filozofii, współczesnej kultury.

Zakres tematyczny

Polska refleksja estetyczna na tle estetyki światowej.

Leon Chwistek - metafizyczna koncepcji wielości rzeczywistości a teoria sztuki i estetyka

Teoria estetyczna Roman Ingardena - dzieło sztuki, sposoby istnienia i struktura dzieła sztuki, poznawalność i wartości sztuki, teoria obrazu.

Estetyka socjologiczna Stanisława Ossowskiego – geneza dzieła sztuki, ocena dzieła sztuki, społeczne determinanty wartości estetycznych, estetyczna postawa i przeżycie

Refleksja estetyczna Mieczysława Wallisa – estetyka a ewolucja sztuki, teoria a praktyka artystyczna, sztuka a przeżycie estetyczne, kompetencje artystyczne.  

Estetyka w kontekście filozofii kultury koncepcji Stefana Morawskiego. Aksjologia sztuki. Atrybuty sztuki awangardowej i neoawangardowej. Postmodernizm i sztuka.

Metody kształcenia

Dyskusja, praca z tekstem źródłowym, praca koncepcyjna i problemowa, metody aktywizujące (burza mózgów, projekty).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja przygotowania do zajęć, punkty za aktywność na zajęciach, wystąpienie z prezentacją power point.

Literatura podstawowa

Chrobak K. Niejedna rzeczywistość: racjonalizm krytyczny Leona Chwistka, Kraklów 2004.

Chwistek L. Wielość rzeczywistości w sztuce: i inne szkice literackie; wybrał i przedmową poprzedził Karol Estreicher. Warszawa 1960.

Chwistek L. Wybór pism estetycznych; wprowadzenie, wybór i oprac. Teresa Kostyrko. Kraków 2004.

Dziemidok B. Główne kontrowersje estetyki współczesnej. Warszawa 2002.

Gołaszewska M. Zarys estetyki. Warszawa 1984.

Ingarden R. Studia z estetyki. T. 1-3. Warszawa 1966 -1970.

Ingarden R. Szkice z filozofii literatury; wstęp Władysław Stróżewski. Kraków 2000.

Ingarden R.Wykłady i dyskusje z estetyki; wybór i oprac. Anita Szczepańska; wstęp Władysław Stróżewski. Warszawa 1981.

Morawski S. Na zakręcie: od sztuki do po-sztuki. Kraków - Wrocław 1985.

Morawski S. Niewdzięczne rysowanie mapy... : o postmodernie(izmie) i kryzysie kultury.  Toruń 1999.

Morawski S. Wybór pism estetycznych; wprowadzenie, wybór i oprac. Piotr J. Przybysz, Anna Zeidler-Janiszewska. Kraków 2007.

Ossowski S. U podstaw estetyki. Warszawa 1966.

Ossowski S. Wybór pism estetycznych, wprowadzenie, wybór i oprac. Bohdan Dziemidok. Kraków 2004.

Szczepańska A. Estetyka Romana Ingardena. Warszawa 1989.

Wallis M. Przeżycie i wartość: pisma z estetyki i nauki o sztuce 1931-1949. Kraków 1968.

Wallis M. Sztuki i znaki: pisma semiotyczne, [wspomnienie pośmiertne Jan Białostocki]. Warszawa 1983.

Wallis M. Wybór pism estetycznych; wprow. wybór i oprac. Teresa Pękala. Kraków 2004.

 

 

Literatura uzupełniająca

 

Zmierzch estetyki – rzekomy czy autentyczny. T1-2. Wybrał i wstępem opatrz. S.Morawski. Warszawa 1987

Żelazny M. Estetyka filozoficzna. Toruń 2009..

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 30-06-2017 15:53)