SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Moduł FA6: Literatura kobieca. Od chic lit do L'ECRITURE FEMININE - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Moduł FA6: Literatura kobieca. Od chic lit do L'ECRITURE FEMININE
Kod przedmiotu 09.2-WH-KultP-LKLF
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Kulturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Agnieszka Szczap
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z literaturą kobiecą. Zdefiniowanie czym jest ta literatura, jak się kształtowała. Po zakończeniu kursu, student powinien umieć krytycznie odczytywać teksty literatury popularnej, a także znać postulaty krytyki feministycznej.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Definicje podstawowych terminów: literatura kobieca, literatura dla kobiet, chick lit, l’ecriture feminine. Geneza pojęcia, zjawisko „literatury kobiecej”. Pisarki i ich dzieła. Zarys historii literatury pisanej przez kobiety i dla kobiet. Literacka krytyka feministyczna. Literatura w ujęciu: Hélène Cixous, Monique Wittig, Luce Irigaray, Chantal Chawaf, Catherine Clément, Julia Kristeva, Rosi Braidotti.

Metody kształcenia

Wykład podający, praca z tekstem, dyskusja, prezentacja

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, prezentacja, kolokwium

Literatura podstawowa

 1. Austin J., Duma i uprzedzenie, różne wydania.
 2. Braidotti R., Po człowieku, Warszawa 2014.
 3. Cixous H., Śmiech Meduzy, „Teksty Drugie” nr 4/5/6, 1993.
 4. Cixous H., Kiedy piszę, piszę ciałem, „Rewia Kontr Sztuki”, nr 2, 1993.
 5. Fielding H., Dziennik Bridget Jones, różne wydania.
 6. Flaubert G., Pani Bovary, różne wydania.
 7. Hawthorne N., Szkarłatna litera, różne wydania.
 8. Kristeva J., Od znaków do podmiotu, Lublin 1999.
 9. Kristeva J., Czarne słońce. Depresja i melancholia, Kraków 2007.
 10. Od Śmiechu Meduzy do rynku wojny. Rozmowa z H. Cixous, „Lewą Nogą”, 16, 2004.
 11. Plum S., Księżniczki z Park Avenue, różne wydania.
 12. Tołstoj L., Anna Karenina, różne wydania.
 13. Weisberger L., Diabeł ubiera się u Prady, różne wydania.
 14. Wharton E., Wiek niewinności, różne wydania.
 15. Woolf V., Własny pokój, Warszawa 2002.

Literatura uzupełniająca

 1. Janion M., Transgresje, Gdańsk 1981-1988.
 2. Głowiński M., O intertekstualności, „Pamiętnik Literacki”, z. 4, 1986.
 3. Kitliński T., Obcy jest w nas. Kochać według Julii Kristevej, Kraków 2001.
 4. Leszkowicz P., Helen Chadwick. Ikonografia podmiotowości, Kraków 2001.
 5. Radkiewicz M. red., Gender w humanistyce, Kraków 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 30-06-2017 15:53)