SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Konwersatoria tematyczne III - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Konwersatoria tematyczne III
Kod przedmiotu 08.0-WH-FilozT-konwersattem3.st.2014-K-S14_pNadGenSTNLB
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Językoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Mikhail Kotin
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Przekazanie słuchaczom pogłębionej wiedzy z zakresu teorii gramatyki w aspekcie synchronicznym, diachronicznym i typologicznym oraz kształtowanie umiejętności w zakresie badań nad jednostkami i  strukturami morfologii i składni, w tym poprzez porównywanie systemów gramatycznych różnych języków oraz analizę przyczyn i mechanizmów zmian językowych.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Nazwa szczegółowa przedmiotu: Kategorie gramatyczne i konwergencja kategorialna.

Zajęcia bazują na nowoczesnych badaniach z zakresu gramatyki uniwersalnej i opartej na niej typologii kategorii gramatycznych. Centralnym pojęciem jest przy tym (uniwersalna) funkcja gramatyczna kodowana przez różne formy porównywanych języków  na poziomie podstawowej jednostki syntaktycznej (zdania). I tak, rozpatrywane są formy gramatyczne formalnie należące do takich kategorii jak aspekt, czas, tryb czasownika oraz przypadek lub rodzajnik rzeczownika, zaś występujące w różnych językach w porównywalnej funkcji , jak np. konwergencja aspektu i rodzajnika, aspektu i czasu, aspektu i trybu, aspektu i przypadku itp. W aspekcie diachronicznym analizowane są zmiany typu Aspect-Tense-Mode/Modality (czyli aspekt, czas, modalność/tryb) lub powstanie rodzajnika i rozwiniętego systemu czasowników modalnych w językach, w których zanika kategoria aspektu czasownika. Wyniki planowanej analizy mają nadzwyczajne znaczenie dla stworzenia nowych koncepcji gramatyki opisowej oraz dla dydaktyki języków obcych wraz z dydaktyką języka ojczystego dla cudzoziemców  oraz translatoryki.

Metody kształcenia

Przekazanie wiedzy w formie wykładu, praca z tekstem naukowym, dyskusja naukowa, referaty ustne i pisemne.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywna praca na ćwiczeniach, praca w grupie, referaty ustne i/lub pisemne, egzamin ustny lub pisemny.

 

Literatura podstawowa

Abraham, Werner. 2005. Deutsche Syntax im  Sprachenvergleich. Tübingen.

Bybee, Joan. 2010. Language, Usage and Cognition. Cambridge.

Leiss, Elisabeth. 1992. Die grammatischen Kategorien des Deutschen. Berlin-New York.

 

Literatura uzupełniająca

Abraham, Werner / Leiss, Elisabeth (eds.). 2008. Modality-Aspect Interfaces. Impications and typological solutions.  Amsterdam-Philadelphia.

Kotin, Michail L. 2007. Die Sprache in statu movendi. Sprachentwicklung zwischen Kontinuität und Wandel. Bd. 2. Kategorie – Prädikation – Diskurs.  Heidelberg.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Anna Wojciechowska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 20-09-2017 15:21)