SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodologia badań literackich - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodologia badań literackich
Kod przedmiotu 08.0-WH-LiterT-metbadlit.st2014-K-S14_pNadGenNCNSX
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Literaturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Zapoznanie z metodologią badań literackich, w szczególności z powstałymi w II połowie XX i na początku XXI wieku postawami i koncepcjami badawczymi. Zaznajomienie z różnorodnością sposobów ujmowania zjawisk literackich oraz z pluralizmem teoretycznoliterackich narzędzi i języków, doskonalenie umiejętności praktycznego ich wykorzystania w pracy badawczej.

 

 

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Przedmiot obejmuje wiedzę z zakresu metodologii badań literackich; zarysowuje szeroką panoramę zjawisk teoretycznoliterackich, która uwzględnia podstawowe metody badawcze, z naciskiem na założenia i osiągnięcia najważniejszych kierunków II połowy XX i początku XXI wieku, takich jak poststrukturalizm, dekonstrukcja, badania feministyczne i genderowe, teoria recepcji, teoria aktów mowy, pragmatyzm, historyzm, postkolonializm, badania postzależnościowe, konstruktywizm, krytyka etyczna, geopoetyka, somatopoetyka, poetyka kulturowa, nowy regionalizm, antropologia literatury, badania kulturowe. W spektrum tematycznym przedmiotu znajdą się ponadto stanowiska i poglądy wybitnych przedstawicieli współczesnej nauki o literaturze (Roland Barthes, Northrop Frye, Michael Foucault, Harold Bloom, Stanley Fish i inni) oraz pojęcia i propozycje metodologiczne, wyrosłe na gruncie antropologii, psychologii, kulturoznawstwa i religioznawstwa, dające się aplikować w obszarze badań literackich. 

Metody kształcenia

metoda podająca (wykład informacyjny, objaśnienie), metody problemowe (wykład problemowy i konwersatoryjny), metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

obecność na zajęciach, egzamin

Literatura podstawowa

 

 1. Burzyńska A., Markowski M.P., Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006.
 2. Heck D., W stronę morfologii kultury. Z paradoksów dyskusji o perspektywach literaturoznawstwa wobec tzw. końca literatury (rekonesans),  Wrocław 2001.
 3. Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy, red. M. P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2006.
 4. Kulturowa teoria literatury 2. Poetyki, problematyki, interpretacje, red. T. Walas, R. Nycz, Kraków 2012.
 5. Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze, red. R. Nycz, Kraków 1998.
 6. Postmodernizm. Antologia przekładów, red. Ryszard Nycz , Kraków 1997.
 7. Teorie literatury XX wieku. Antologia, pod red. A. Burzyńskiej, M.P. Markowskiego, Kraków 2006.
 8. Waugh P., Literary Theory and Criticism, Oxford 2007.
 9. Współczesna teoria badań literackich za granicą. Antologia, oprac. H. Markiewicz, tom IV, cz. 1 i 2, Warszawa 1996.
 10. Aktualne numery czasopisma „Teksty Drugie”.

 

Literatura uzupełniająca

 

 1. Bloom H., Lęk przed wpływem, Kraków 2002.
 2. Burzyńska A., Anty-teoria literatury, Kraków 2006.
 3. Carroll N., Sztuka a krytyka etyczna. Przegląd najnowszych kierunków badań, przeł. J. Zięba, „Teksty Drugie” 2002, nr 1/2.
 4. Culler J., Teoria literatury, Warszawa 1998.
 5. Geertz C., Opis gęsty. W poszukiwaniu interpretatywnej teorii kultury [w:] tenże,  Interpretacja kultur. Wybrane eseje,  Kraków 2005.
 6. Foot S., Regional Fctions: Culture and Identity: Culture and Identity Nineteenth Century American, Wisconsin 2001.     
 7. Frye N., Mit, fikcja przemieszczenie, [w:] Studia z teorii literatury I. Archiwum przekładów „Pamiętnika Literackiego”, Wrocław 1977. lub: „Pamiętnik Literacki” 1969, nr 2.
 8. Iser W., Czym jest antropologia literatury? Różnica między fikcjami odkrywającymi i wyjaśniającymi, przeł. A. Kowalczyk-Pawlik, „Teksty Drugie” 2006, nr 5.
 9. Irigaray L., I jedna nie ruszy bez drugiej, przeł. A. Araszkiewicz, „Teksty Drugie” 2000, nr 6.
 10. Kultura po przejściach, osoby z przeszłością. Polski dyskurs postzależnościowy, t. 1. Konteksty i perspektywy badawcze, red. R. Nycz, Kraków 2011.
 11. Łebkowska A., Między antropologią literatury i antropologia literacką, „Teksty Drugie” 2007, nr 6.
 12. Nussbaum M., Czytać, aby żyć, przeł. A. Bielik-Robson, „Teksty Drugie” 2002, nr 1/2.
 13. Nowe problemy metodologiczne literaturoznawstwa, red. R. Nycz, Kraków 1992.
 14. Nowoczesność jako doświadczenie. Dyscypliny - paradygmaty - dyskursy, red. A. Zeidler-Janiszewska, R. Nycz, Kraków  2006.
 15. Nowoczesność jako doświadczenie. Analizy kulturoznawcze, red. A. Zeidler-Janiszewska, R. Nycz, B. Giza, Kraków  2008.
 16. Nycz R., Literatura jako trop rzeczywistości. Kraków 2001.
 17. Nycz R., Poetyka doświadczenia. Teoria - nowoczesność - literatura, Warszawa 2012.
 18. Nycz R., Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze, Kraków 1993.
 19. Showalter E., Przedstawiając Ofelię: kobiety, szaleństwo i zadania krytyki feministycznej, [w:] Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie. antologia szkiców pod red. A. Nasiłowskiej Warszawa 2001.
 20. Po strukturalizmie. Współczesne badania literackie, pod red. R. Nycza, Wrocław 1992.

 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (ostatnia modyfikacja: 21-09-2017 13:30)