SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Konwersatoria tematyczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Konwersatoria tematyczne
Kod przedmiotu 08.0-WH-HistT-Kt-K-S14_pNadGen8MBTX
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Literaturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. zw. dr hab. Leszek Libera
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest pogłębienie refleksji wokół literatury jako medium poznawczego, wypowiedzi artystycznej stawiającej pytania z zakresu filozofii – ontologii, gnoseologii i etyki.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny dyktowany jest wyborem lektury podstawowej – Fausta Goethego, Dziadów Mickiewicza i Straży nocnych Bonawentury.

Metody kształcenia

Elementy wykładu, wspólna lektura i próba interpretacji w zespole dyskusyjnym, praca pisemna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach i przedłożenie pracy pisemnej związanej z problematyką nocy w literaturze.

Literatura podstawowa

  1.  A. Klingemann (Bonawentura), Straże nocne, przekł. K.Krzemieniowa i M. Żmigrodzka, wstęp. S. Dietzsch i M. Żmigrodzka, Białystok 2006.
  2.  J.W. Goethe, Faust cz. I i II, zalecone tłumaczenie F. Konopki (wydanie dowolne).
  3. A. Mickiewicz, Dziady cz. I, II i IV, II -  dowolne wydanie, zalecone Dzieła, Wydanie Narodowe, Jubileuszowe lub Rocznicowe.

Literatura uzupełniająca

  1. Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej, t. I – II, red. H. Krukowska i J. Ławski, Białystok 2001.
  2. R. Przybylski, Słowo i milczenie bohatera Polaków. Studium o „Dziadach” Warszawa 1993.
  3. Noc. Symbol - temat – metafora., t. I – „Wokół „Straży nocnych Bonawentury”, red. J. Ławski, K. Korotkich, M. Bajko, Białystok 2011.
  4. Noc. Symbol – Temat – Metafora, t.II: Noce polskie, noce niemieckie, pod red. J.Ławskiego, K. Korotkicha i M. Bajki, Białystok 2012.
  5. G.H. von Schubert, Nocna strona przyrodoznawstwa(Ansichten von der Nachtseite der Naturwissenschaft), przekład K. Ojak Krzemieniowa, red. J. Ławski, Białystok 2015.

 

Uwagi

Nazwa szczegółowa przedmiotu: Noc jako czas poznania. "Straże nocne" Bonawentury (Die Nachtwachen. Bonawentura)


Zmodyfikowane przez prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (ostatnia modyfikacja: 08-01-2019 20:23)