SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot społeczno-humanistyczny: Literatura w perspektywie antropologiczno-kulturowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot społeczno-humanistyczny: Literatura w perspektywie antropologiczno-kulturowej
Kod przedmiotu 08.0-WH-T-PSH-Literatwperspekty-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Literaturoznawstwo
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów trzeciego stopnia z tyt. doktora
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2017/2018
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Marta Ruszczyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

1.Prezentacja historii literatury i kultury dziewiętnastowiecznej w perspektywie regionalizmu.

2.Pokazanie kontekstu historycznego i estetycznego w kontekście badan nad literaturą i sztuką.

3.Zwrócenie uwagi na regionalizm jako kategorię kulturową.

4.Kategoria prowincji i terminy pokrewne (mała ojczyzna, Kresy, pogranicze). Budowanie przez doktorantów własnego słownika nazw o charakterze regionalnym.

5.Krajobrazy romantycznych Kresów Wschodnich.

6.Idea lokalizmu, ideologizacji i geografii literackiej oraz geopoetyki w perspektywie analizowanych tekstów.

7.Regionalizm literacki jako zjawisko społeczne i kulturowe w świetle XIX wieku.

8.Powieść regionalistyczna i etnograficzna.

9.Poszukiwanie tożsamości poprzez ideę lokalizmu i topos miejsca.

10.Kategoria pogranicza w perspektywie dziewiętnastowiecznej kultury na obszarze Kresów Wschodnich.

11.Regionalizm jako kategoria analityczna.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny przedmiotu: Przedmiot obejmuje wybrane teksty literatury polskiej oraz zjawiska z zakresu architektury i kultury XIX wieku jako reprezentatywne przykłady wpływu i realizacji różnych koncepcji regionalistycznych

Metody kształcenia

Pogadanka heurystyczna, dyskusja

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Uczestnictwo w dyskusjach, a także kreatywny i twórczy udział w pracach analitycznych grupy oraz pozytywna ocena z  egzaminu.

Literatura podstawowa

p

1.       Między Polską etniczną a historyczną (Zbiór Studiów), Wrocław 1988;

2.       M. Stolzman, Nigdy od ciebie miasto, Olsztyn 1987;

3.       B. Dopart, Polski romantyzm i wiek XIX. Zarysy, rekonesanse, Kraków 2013;

4.       Doświadczenie prowincji w literaturze polskiej II połowy XIX i XX wieku, red. E. Paczoska i R. Chodźko, Białystok 1993;

5.       R. Wapiński, Polska i małe ojczyzny Polaków, Wrocław 1994;

6.       Geografia wyobrażona regionu. Literackie figury przestrzeni , pod red. D. Kalinowskiego, M. Mikołajczak, A. Kuik-Kalinowskiej, t.2, Kraków 2014;

7.       S. Burkot, O regionalizmie wileńskim w epoce romantyzmu, [w:] „Literatura” (Wilno) 1995, t.35, s.7-21;

8.       Wilno literackie na styku kultur, red. T. Bujnicki, K. Zajas, t.15, Kraków 2007, „Biblioteka Literatury Pogranicza”;

9.       T. Bujnicki, W Wielkim księstwie Litewskim i w Wilnie, Warszawa 2010;

10.    J. K. Ostrowski, Lwów. Dzieje i sztuka, Kraków 2000;

11.    Zapisane w krajobrazie. Literacko-kulturowe obrazy regionów dawniej i dziś, red. Z. Budrewicz i M. Kania, Krakow-Bukowno 2008;

12.    K. Buchowski, Mit Litwy w polskiej kulturze, [w:] Regiony i pogranicze, Olsztyn 2008, nr 1, s.3-20;

13.    J. Kolbuszewski, Kresy, Wrocław 1999;

14.    S. Uliasz, O kategorii pogranicza kultur, [w:] tegoż, O literaturze kresów i pograniczu kultur, Rzeszów 2001;

15.    Pogranicze kultur, red. C. Kłak, Rzeszów 1997;

16.    T. Chrzanowski, Kresy czyli obszary tęsknot, Kraków 2001;

17.    F. Braudel, Gramatyka cywilizacji, Warszawa 2006 (tu: cz.1, r.3 Cywilizacje obserwowane w epizodach codzienności).

18.    A. Jazowski, Złoty okres literatury podhalańskiej 1890-1918, Warszawa 1988;

19.    M. Ruszczyńska, Pogranicze. Studia i szkice literackie, t.5, Zielona Góra 2015, Historia Literatury Pogranicza pod red. M. Mikołajczak.

20.    Regionalizm literacki w Polsce. Zarys historyczny i wybór źródeł, pod red. Z. Chojnowskiego i M. Mikołajczak, t.4, Kraków 2016.

rzedmiot nieaktywny

Literatura uzupełniająca

1.      M. Stankiewicz-Kopeć, Pomiędzy klasycznością a romantycznością. Młodzi autorzy  Wilna, Krzemieńca i Lwowa wobec przemian w literaturze polskiej lat 1817-1828, Kraków 2009;

2.      D. Samborska-Kukuć, Z dziejów kultury literackiej północno-wschodniego pogranicza, Kraków 2003;

3.      M. Zadencka, Obrazy suwerenności, Warszawa 2007;

4.      Regionalizm – Regiony – Podhale, pod red. J. M. Roszkowskiego, Zakopane 1995;

5.      S. S. Nicieja, Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych, Opole 2012.

Uwagi

Szczegółowa nazwa przedmiotu: Konteksty regionalistyczne literatury i kultury XIX wieku 


Zmodyfikowane przez prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (ostatnia modyfikacja: 20-09-2017 21:28)